EXP. MODIFICACIÓN ANEXO SUBVENCIÓNS. - Boletín Oficial de Pontevedra de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Con data 28 de setembro de 2015, o Pleno da Corporación, aprobou o expediente de modificación de Anexo de subvencións e da Base de execución orzamentaria núm. 37, a efectos de creación de subvención nominativa a favor de Clube Ciclismo Tolemia Bike, para o fomento do deporte, por importe de 1.300,00 ¬.

Exposto o mesmo ao público por prazo de 15 días hábiles, -anuncio no BOP núm. 196 de data 9 de outubro de 2015, de conformidade co artigo 169 do TRLRFL e 20 do Real Decreto 500/90, non se presentaron reclamacións ao mesmo, o cal dito expediente queda definitivamente aprobado.

Contra a aprobación definitiva do expediente, pode interporse recurso Contencioso - Administrativo, perante a Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos prazos e forma establecidos nas nromas da citada xurisdicción. Todo iso, conforme ao artigo 177 do TRLRFL e artigo 23 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril. A interposición de recursos non suspende, en principio, a aplicación da modificación de créditos definitivamente aprobada (art. 177 do TRLRFL).

Vila de Cruces, a 19 de novembro de 2015.-O Alcalde, Jesús Otero Varela.

Deporte
Deporte
Promoción deportiva