Exposició pública de les bases reguladores específiques de les subvencions per a la realització d'activitats orientades a l'estalvi energètic. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Avià

EDICTE

Aquest Ajuntament, en sessió plenària de 25 de setembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d'activitats orientades a l'estalvi energètic, que s'annexen.

Aquestes bases estaran exposades al públic pel termini de vint dies, a comptar des de la publicació d'aquest edicte, a efectes de la presentació d'al·legacions.

Si durant el termini d'exposició pública no es presenten al·legacions, l'aprovació es considerarà definitiva, sense necessitat de nou acord.

Avià, 4 d'octubre de 2017 L'alcaldessa, Patrocini Canal i Burniol

ANNEX.

BASES REGULADORES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS ORIENTADES A L'ESTALVI ENERGÈTIC.

1. Objecte i finalitat.

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions que en matèria de Medi Ambient donarà l'Ajuntament d'Avià, destinades a la realització d'actuacions de millores en els habitatges del municipi encaminades a la reducció del consum en aigua i energia.

La voluntat municipal és destinar l'estalvi previst durant un any en la facturació de llum i gas dels equipaments i de les instal·lacions municipals, després de que s'hi hagin dut a terme diverses inversions (instal·lació de plaques tèrmiques i fotovoltaiques; aïllaments de sostres i instal·lació de llumeneres led a l'enllumenat públic,....) per tal d'incentivar que els particulars facin actuacions en els seus habitatges que permetin obtenir un estalvi energètic i a l'ús d'una energia sostenible i, d'aquesta manera, disminuir l'emissió de CO2 a l'atmosfera.

Són subvencionables les actuacions relacionades amb les temàtiques següents:

- Estalvi d'aigua: instal·lació d'aixetes i dutxes estalviadores d'aigua; cisternes domèstiques de doble descàrrega i tanc externs d'aigua de pluja.

- Estalvi energètic: Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d'aerotèrmia i geotèrmia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

2. Requisits de les persones beneficiaries.

Podran sol·licitar i ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin les següents condicions:

1.- Ser propietari/ària o llogater/a d'un habitatge, de primer residència, al municipi i haver realitzat durant l'any 2017 actuacions que siguin subvencionables, d'acord amb la base sisena.

2.- Haver sol·licitat i obtingut llicència municipal d'obres, en aquelles actuacions on es requereixi per la normativa urbanística aplicable.

3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Avià i amb la resta de les administracions publiques.

4. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim fixat en la convocatòria.

3. Regim jurídic.

Aquestes bases estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

En tot allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació les normes abans esmentades i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser aclarits per la Junta de Govern Local, òrgan que en tot cas les interpretarà i serà competent per a la concessió o no dels ajuts.

4. Forma i termini en que s'han de presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 29 de desembre de 2017, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

Per a la presentació de sol·licituds caldrà utilitzar els impresos elaborats específicament per a aquesta convocatòria.

Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició de les persones interessades al web municipal www.avia.cat i a l'oficina d'atenció al públic. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que en cas de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar a l'oficina d'atenció al públic de l'Ajuntament d'Avià i s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

1. Model de sol·licitud normalitzada signat per l'interessat/da o representant legal de la persona jurídica on s'especifiquin les actuacions d'estalvi d'aigua o energia que s'han dut a terme. (Annex I).

2. Fotocopia del DNI de l'interessat/a o NIF en persones jurídiques i documentació que n'acrediti la personalitat jurídica i el poder de representació.

3. Original i fotocòpia de la factura (tiquet de caixa per als elements reductors d'aigua) acreditativa de l'adquisició o obra per a la qual es demana subvenció. L'original serà retornat després d'autenticar la fotocòpia. En la factura ha de quedar ben clar el material instal·lat i l'immoble on s'ha instal·lat.

L'ajuntament podrà reclamar documentació addicional si amb la factura no queda suficientment acreditat que l'actuació suposa una millora energètica.

4. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària, per a la línia 2, referent a l'estalvi energètic (Annex II).

Per a la línia 1 (estalvi d'aigua), es podran presentar, com a màxim, tres sol·licituds per habitatge i any.

Per a la línia 2 (estalvi energètic), inicialment només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge i any; en el supòsit de no arribar a cobrir la subvenció màxima prevista, es podrà atorgar una segona sol·licitud. En tot cas les sol·licituds que estiguin presentades correctament i no es puguin atendre dins d'aquesta convocatòria, tindran prioritat per a una futura convocatòria.

5. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions a que es refereixen aquestes bases serà el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones que compleixin els requisits que s'exigeixin, en la forma i en el lloc que es determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La Junta de Govern local serà l'encarregada de validar la documentació presentada i de concedir les subvencions fins el màxim de 5.000 EUR dins l'apartat destinat a l'estalvi d'aigua i de 65.000 EUR dins l'apartat d'estalvi energètic.

No obstant això i tenint en compte que els imports per a la línia 1 (estalvi en aigua) seran reduïts, amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius i evitar desplaçament als interessats, s'autoritza al secretari interventor de la corporació perquè en disposi el pagament immediat, prèvia presentació de la sol·licitud i de la factura justificativa de la despesa. Aquest funcionari donarà compte mensualment a la Junta de Govern Local de les ajudes concedides.

Les subvencions es podran concedir durant tot l'any 2017 i es faran efectives de forma immediata en el cas de la línia 1 (estalvi aigua) i durant el mes de març del 2018 les referents a l'estalvi energètic. Al respecte, l'Ajuntament es compromet a incloure dins del pressupost de 2018 una partida pressupostària per l'import de les subvencions concedides, fins un màxim de 65.000 EUR.

6. Import de la subvenció.

Les subvencions es concediran d'acord amb els següents barems:

Línia 1. Subvenció per a l'estalvi d'aigua.

L'import total màxim que es podrà concedir per aquesta línia és de 5.000 EUR, amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 165.22706.

Conceptes subvencionables:

a) Pom de dutxa estalviadora d'aigua: 8 EUR per unitat.

b) Adaptador d'aixeta estalviadora d'aigua: 5 EUR per unitat.

c) Cisterna domèstica de doble descàrrega estalviadora d'aigua: 15 EUR per unitat.

d) Tanc extern d'aigua de pluja, amb un mínim de 200 l: 50 % del cost, amb un màxim de 100 EUR

e) Tanc extern d'aigua de pluja, soterrat, amb una capacitat mínima de 3.000 l: 50 per 100 del cost, amb un màxim de 1.000 EUR

Línia 2. Subvencions per a l'estalvi energètic:

L'import total màxim que es podrà concedir per aquesta línia és de 65.000 EUR

Conceptes subvencionables:

a) Per l'aïllament amb plaques de parets mitgeres: 30 EUR per m2., amb un màxim de 1.000 EUR

b) Per aïllament amb plaques de façanes principals: 50 EUR per m2., amb un màxim de 1.000 EUR

c) Aïllament intern de parets: 20 EUR per m2., amb un màxim de 1.000 EUR

d) Aïllament de sostres: 5 EUR per m2. si es fa amb poliuretà i un màxim de 12 EUR per m2. si es fa amb altres materials aïllants com fibres naturals, llana de roca,..., amb un màxim de 1.000 EUR. En cap cas es pagarà més del que hagi costat l'aïllament.

e) Aïllament de finestres. Instal·lació de vidres amb una transmitància tèrmica de 1,9 o inferior: 100 EUR per m2. de vidre canviat, amb un màxim de 1.000 EUR.

f) Canvi de finestres, amb vidres de les mateixes característiques anteriors: 100 EUR per m2. de vidre posat.

g) Plaques solars per escalfar aigua: 1.000 EUR per instal·lació o l'import justificat, si aquest és inferior.

h) Fotovoltaiques: 500 EUR per kW instal·lat, amb un màxim de 1.000 EUR

i) Aerotèrmia i geotèrmia: 1.000 EUR per aparell.

j) Canvi de calderes de gasoil, gas o carbó a biomassa (pellet i llenya): 1.000 EUR per caldera o l'import justificat, si aquest és inferior.

En el cas d'aïllament de façanes, mitgeres i cobertes, una vegada aïllades han de tenir una transmitància tèrmica de 0,38.

En el cas de millores realitzades per comunitats de propietaris s'estudiarà cada cas i la Junta de Govern decidirà..

Si es dóna el cas que la subvenció és demanada per una família que acredita tenir uns ingressos per sota de la renda mínima i disposa d'uns estalvis inferiors a 3.000 EUR, podrà demanar que es realitzi un avançament de la subvenció per poder abonar la factura. En aquest cas, serà necessari un informe social favorable previ a l'acord d'avançament.

No es concediran subvencions per a obres de nova construcció.

7. Forma de pagament de la subvenció.

L'import de la subvenció de la línia 1, tenint en compte que serà reduït, s'abonarà en efectiu o mitjançant xec bancari i l'import de la subvenció de la línia 2 s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que s'hagi determinat a la sol·licitud.

8. Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei 38/2003. En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:

- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiaria hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d'aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat social. D'acord amb allò establert a l'article 23.3 de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona sol·licitant comportarà l'autorització a l'Ajuntament per recavar els certificats de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- En les subvencions que superin els 1.000 EUR, la persona beneficiària haurà de presentar un certificat final de l'instal·lador que acrediti que s'ha realitzat la millora, d'acord amb la sol·licitud de subvenció.

9. Compatibilitat amb altres subvencions.

Les subvencions a que es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional.

Avià, 4 d'octubre de 2017 L'alcaldessa, Patrocini Canal i Burniol

Energía
Vivienda
Medio Ambiente
Energías Renovables
Transporte
Familia