Exposició pública de convocatòria d'ajuts 2015 per a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes (prevista al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2012-2015) - Boletín Oficial de Barcelona de 02-01-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 02/01/2015 hasta 02/07/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2014, va aprovar sotmetre la convocatòria d'ajuts 2015 per a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes (prevista al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2012-2015) al tràmit d'informació pública per un termini de vint dies, que es comptaran des de l'endemà d'aquesta publicació, per presentar al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Així mateix, es va acordar, simultàniament a l'anterior termini, obrir termini per a la presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'ajuts municipals per a projectes de desenvolupament ens els països del sud i brigadistes, corresponents a l'any 2015, pel període comprés entre la data de publicació fins el 27 de febrer de 2015.

El Text de les Bases reguladores dels ajuts pot ser consultat a la web d'aquest Ajuntament, www.esplugues.cat, Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació, i a la Direcció de la U.J.A. de l'Àmbit de Serveis a les Persones, en hores d'oficina.

Esplugues de Llobregat, 19 de desembre de 2014 L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero

Cooperación al desarrollo