Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza da convocatoria para a concesión de subvencións para a compra de material a asociacións e entidades culturais sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da cultura no ano 2016 - Boletín Oficial de Ourense de 13-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

O Pleno da Corporación, na sesión do día 6 de setembro de

2016, aprobou inicialmente a Ordenanza da convocatoria para a concesión de subvencións para a compra de material a asociación e entidades culturais sen ánimo de lucro no eido da cultura no ano 2016.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a dita ordenanza encóntrase exposta ao público no taboleiro de anuncios do concello e a disposición dos administrados nas dependencias municipais, para os efectos de presentación de alegacións, durante un prazo de 30 días a partir da publicación deste anuncio.

Barbadás, 6 de setembro de 2016.O alcalde. El Pleno de la Corporación, en la sesión del día 5 de septiembre de 2016, aprobó inicialmente la Ordenanza de la Convocatoria para la Concesión de Subvenciones para la Compra de Material a Asociaciones y Entidades Culturales sin Ánimo de Lucro que Desarrollen Acciones en el Ámbito de la Cultura en el Año 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicha ordenanza se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y a disposición de los administrados en las dependencias municipales, a los efectos de presentación de alegaciones, durante un plazo de 30 días a partir de la publicación del presente anuncio.

Barbadás, 6 de septiembre de 2016. El alcalde.

R. 2.882

Cultura
Cultura e idiomas
Exposiciones