Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza reguladora e convocatoria do ano 2016, do programa de axudas municipais á creación de empresas - Boletín Oficial de Ourense de 13-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

O Pleno da Corporación, na sesión do día 5 de setembro de

2016, aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora e convocatoria do ano 2016, do programa de axudas municipais á creación de empresas.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases del réxime local, a dita ordenanza encóntrase exposta ao público no taboleiro de anuncios do concello e a disposición dos administrados nas dependencias municipais para os efectos de presentación de alegacións, durante un prazo de 30 días a partir da publicación deste anuncio.

Barbadás, 6 de setembro de 2016. O alcalde. El Pleno de la Corporación, en la sesión del día 5 de septiembre de 2016, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora y Convocatoria del Año 2016, del Programa de Ayudas Municipales a la Creación de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicha ordenanza se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y a disposición de los administrados en las dependencias municipales a los efectos de presentación de alegaciones, durante un plazo de 30 días a partir de la publicación del presente anuncio.

Barbadás, 6 de septiembre de 2016. El alcalde.

R. 2.881

Creación de empresa
Exposiciones