Extracte en la BDNS de la convocatòria de beques per a la creació artística projecte Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche / Québec) i el Projecteo Rad'Art de la Associazione Artéco (Italia) - Boletín Oficial de Girona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Administració Pública: L01170792

Òrgan: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Òrgan: L01170792

Id Anunci: 31488

Codi convocatòria: 401274

Ref convocatòria: 2018018073

Des convocatòria: Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche / Québec) i el Projecteo Rad'Art de la Associazione Artéco (Italia)

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

PRIMER. Beneficiaris

Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte 'site specific' en el camp de l'art contemporani als dos centre de l'intercanvi de residències d'artistes.

En el cas que en el projecte hi participin més d'un artista caldrà:

Designar un únic representant que actuarà com a tal durant tot el procés.

Indicar la proporció de participació de cadascuna de les persones participants. Si no es fa constar, es considerarà que hi participen a parts iguals.

SEGON. Objecte

Promoure la producció i creació contemporània dels artistes del territori, amb el desenvolupament de dos projectes artístics en residència en les modalitats següents:

La Chambre Blanche (Québec): del 5 de novembre al 21 de desembre de 2018. Les propostes per participar en l'intercanvi amb La chambre Blanche dedicaran una especial atenció a les arts digitals. www.chambreblanche.qc.ca/fr/

La Chambre Blanche: l'espai de residència està situat a l'edifici de La Chambre Blanche. Compta amb 47m², amb una habitació i una sala d'estar, a més d'una cuina i dutxa. Està equipada amb la roba de llar i l'equipament domèstic necessari. Connexió wi-i. L'espai estarà net i en ordre a l'inici de cada residència.

Associazione Artéco - Projecte Rad'Art (Itàlia): del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2018. Els interessats en portar a terme la residència a Rad'Art Project dedicaran una especial atenció a adequar la seva proposta a les característiques del centre. www.rad-art.org

Rad'Art Project: la seu operativa de Rad'Art Project és un edifici de 200m², recentment rehabilitat, organitzat en dues plantes destinades, la planta baixa dedicada a taller, i el primer pis a residència. Neix a partir de la voluntat de 'Mental Permanent Factory' de l'artista Anton Roca, català resident a Itàlia des de fa més de 25 anys.

TERCER. Bases reguladores:

Aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d'abril de 2017 i publicades a:

BOP de Girona núm. 89 de 10 de maig de 2017:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/89/20178903693.pdf

Bases en català:

http://www.bolit.cat/cat/centre/bases-subvencions.html

Bases en castellà:

http://www.bolit.cat/cat/centre/bases-subvencions.html

QUART. Import

La dotació pressupostària per portar a terme aquest intercanvi de residències d'artistes és el següent:

- L'import de la beca destinada a La Chambre Blanche és de 2.500,00 , dels quals 1.500,00 corresponen a la manutenció i 1.000,00 al desenvolupament del projecte.

- L'import de la beca destinada a Rad'Art de l'Associazione Artéco és de 1.500,00 dels quals 500,00 corresponen a la manutenció i 1.000,00 al desenvolupament del projecte.

CINQUÈ. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i finalitzarà una vegada transcorregut el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

Girona, 29 de maig de 2018

Marta Madrenas Mir

Alcaldessa

Catalán
Artes