Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajudes a indústries culturals i creatives al barri de Sant Narcís - Boletín Oficial de Girona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

administració Pública: aJunTamenT De GIrOna

Codi administració Pública: L01170792

Òrgan: aJunTamenT De GIrOna

Codi Òrgan: L01170792

Id anunci: 31408

Codi convocatòria: 401027

ref convocatòria: 2018013997

Des convocatòria: Indústries culturals i creatives al barri de sant narcís

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d'entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.

L'àmbit d'actuació de les entitats sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona, i concretament en el barri de sant narcís.

segon. Objecte

atorgar una subvenció per un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit de sant narcís.

Tercer. Bases reguladores

aprovades per acord de 23 de febrer de 2018 de la Junta de Govern Local i publicades a:

BOP de Girona núm. 45 de 5 de març de 2018.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/45/20184501932.pdf

Web municipal:

Bases en català

https://seu.girona.cat/portal/dades/transparencia/subvencions/2018-2020_subvencions_ProjectesartisticsBarristnarcis_Bases_CaT.pdfç

Bases en castellà

https://seu.girona.cat/portal/dades/transparencia/subvencions/2018-2020_subvencions_ProjectesartisticsBarristnarcis_Bases_esP.pdf

Quart. Import

L'import màxim per a la subvenció pel projecte a desenvolupar en tres anys serà de 190.000 , corresponents a les anualitats 2018, 2019 i 2020. La distribució per anualitats de l'import de la subvenció és el següent:

2018 70.000

2019 63.000

2020 57.000

-Per l'any 2018 serà com a màxim de 70.000 , podent representar com a màxim el 90% del pressupost del projecte presentat. Aquest percentatge serà d'un 80% per l'any 2019, i d'un 75% pel 2020.

-Per l'any 2018 l'import de la subvenció és de 70.000 que es financen amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 505 33452 48000 Foment iniciatives culturals i creatives - Barri sant narcís.

L'import de la subvenció sol·licitada serà com a màxim del 90% del pressupost del projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 70.000.

els imports corresponents a les anualitats 2019 i 2020, resten condicionades a l'aprovació de la corresponent consignació pressupostària. Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

el termini per a la presentació de sol·licituds per la subvenció d'un projecte de suport a les indústries culturals i creatives, en el barri de sant narcís serà de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

sisè. altres dades

Forma de presentació:

La forma de presentació i documentació a presentar s'estableix a les bases específiques. Procediment de concessió:

La subvenció serà concedida mitjançant procediment de concurrència competitiva i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que les regulen. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent. Criteris de valoració:

Els criteris de valoració s'estableixen a les bases específiques.

Termini de resolució i notificació:

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. - El venciment del termini sense que s'hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud. - La resolució provisional es publicarà en el tauler d'anuncis municipal i en el web de la convocatòria. aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes. - el termini per presentar al·legacions a la resolució serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública la resolució. un cop resoltes les allegacions, es dictarà la resolució definitiva. - La resolució definitiva posarà i a la via administrativa i es publicarà igualment en el tauler d'anuncis municipals i en el web de la convocatòria, assortint els mateixos efectes que la notificació individual. Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, o bé recurs de reposició potestatiu davant d'aquest ajuntament en el termini d'un mes, sens perjudici que, si es considera convenient, s'interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Justificació dels ajuts concedits:

La justificació es realitzarà d'acord amb el que estableixen les bases específiques.

Girona, 25 de maig de 2018

marta madrenas mir

alcaldessa

Cultura
Catalán