Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts econòmics individuals de menjador escolar a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil escolaritzat en centres docents de la comarca del Baix Empordà per al curs 2018-2019 - Boletín Oficial de Girona de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: CONSELL COMARCAL DE BAIX EMPORDÀ

Codi Administarció Pública: L06090019

Òrgan: CONSELL COMARCAL DE BAIX EMPORDÀ

Codi Òrgan: L06090019

Id Anunci: 30852

Codi convocatòria: 399442

Des convocatòria: Convocatòria d'ajuts econòmics individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en els nivells d'ensenyament obligatori i segon cicle d'educació infantil dels centres escolars de la comarca del Baix Empordà per al curs 2018-2019.

Extracte de l'acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril de 2018, corresponent a la ratificació del Decret de Presidència 2018-0251, de 3 d'abril, en el qual disposa aprovar les bases i la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en els nivells d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix Empordà per al curs 2018-2019.

Conforme allò previst als articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer.- Beneficiari

Podran demanar l'ajut de menjador escolar el pare/tutor, la mare/tutora o el representant legal de l'alumnat matriculat en un centre escolar finançat amb fons públics de Catalunya de la comarca del Baix Empordà, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i d'educació especial, durant el curs 2018-2019.

Segon.- Finalitat

La finalitat de la present convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en els nivells d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix Empordà, per al curs 2018-2019, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei.

Tercer.- Bases reguladores

La present convocatòria es regirà per les bases reguladores publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en data 12 d'abril de 2018 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 17 d'abril de 2018.

Quart.- Import

S'atorgaran ajuts del 50 % o del 100 % del cost del menjador, en funció dels llindars de renda i de les puntuacions obtingudes, d'acord amb els criteris de les bases d'aquesta convocatòria.

El cost no podrà superar en cap cas el preu màxim de menjador establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Termini de presentació de les sol·licituds

El període ordinari de presentació de les sol·licituds és del 21 de maig al 8 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Durant el curs escolar s'admetran sol·licituds sobrevingudes pels motius següents:

- Presentades fora del termini ordinari establert en aquesta convocatòria (és a dir, les posteriors al 8 de juny). - Nova matrícula. - Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de serveis socials. - Unitats familiars la situació econòmica de les quals s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que les persones sol·licitants exposin i BOP-2018_0_97_4441 acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Per a les sol·licituds sobrevingudes, els llocs de presentació seran els serveis socials municipals (en el cas que s'acreditin criteris socials) i el Consell Comarcal del Baix Empordà (Oficina de Registre o Seu electrònica).

Sisè.- Altres dades

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model d'imprès normalitzat que el Consell Comarcal del Baix Empordà facilitarà als centres docents de la comarca. Aquests impresos també es podran sol·licitar a l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal o bé descarregar-los de l'apartat de 'documentació' de la pàgina web d'aquesta entitat https://www.baixemporda.cat/

ensenyament.

Si l'ajut se sol·licita per a més d'un fill/a es formularà en un únic imprès sempre que estiguin matriculats en el mateix centre.

Els sol·licitants que puguin acreditar situacions de risc social (article 6.3), hauran de tramitar la seva sol·licitud a través dels serveis socials municipals. En aquest cas, els professionals dels corresponents serveis socials gestionaran directament les peticions mitjançant els mecanismes coordinats amb el Consell Comarcal.

Les persones interessades a demanar l'ajut hauran d'emplenar la sol·licitud i lliurar-la, juntament amb la documentació que s'especifica a l'article 5, si escau, a:

- Centre docent on es matriculi l'alumne/a o hi tingui reserva de plaça. - Serveis socials municipals (només en el cas que el sol·licitant pugui acreditar criteris socials, vegeu article 6.3). - Oficina de Registre d'entrada del Consell Comarcal del Baix Empordà (de les 9.00 h a les 14.00 h i de dilluns a divendres). - Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà. En aquest cas, caldrà emplenar la instància general que figura a l'apartat de tràmits i adjuntar la sol·licitud de l'ajut escanejada degudament emplenada i signada, juntament amb la documentació annexa, si escau. L'accés a la seu electrònica, apartat de tràmits, s'ha de fer a través de l'enllaç següent: https://ccbem.eadministracio.cat/

dossier. Una vegada hi hàgiu accedit, caldrà identificar-se amb certificat digital, omplir els formularis amb les dades personals i adjuntar els documents requerits.

La Bisbal d'Empordà, 17 de maig de 2018

Joan Català Pagès

President

Infancia
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Comedor escolar
Educación
Catalán