Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/18 - Boletín Oficial de Girona de 05-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

administració Pública: aJuNTameNT De Palol De ReVaRDIT Codi administració Pública: l01171236

Òrgan: aJuNTameNT De Palol De ReVaRDIT

Codi Òrgan: l01171236

Id anunci: 23297

Codi convocatòria: 373477

Des convocatòria: subvencions per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017-18

De conformitat amb el que disposen els articles 17.3.b i 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria.

el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de subvencions (http: //www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans/index ), i a la seu electrònica de l'ajuntament de Pal·l de Revardit ('https:// www.seu-e.cat/web/pal·lderevardit/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/ convocatories-de-subvencions-i-ajuts'>https://www.seu-e.cat/ web/pal·lderevardit/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-desubvencions-i-ajuts).

Primer. Beneficiaris

Persones empadronades en el municipi de Pal·l de Revardit que estiguin cursant estudis d'educació infantil, educació primària o eso. segon. objecte

ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017-18.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores de les subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text pel curs 2017-2018, publicades en el BoP de Girona, núm. 199, de 18 d'octubre de 2017.

Quart. Quantia

la quantia de l'ajut dependrà del curs que estigui cursant la persona sol·licitant d'acord amb l'establert a la base tercera.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Deu dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al BoP de Girona.

Pal·l de Revardit, 29 de novembre de 2017

Jordi Xargay i Congost

alcalde

Libros de texto
Educación
Infancia
Estudios