Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts socials per al casal d'estiu any 2018 - Boletín Oficial de Girona de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE CELLERA DE TER, LA Codi Administració Pública: L01171899

Òrgan: AJUNTAMENT DE CELLERA DE TER, LA

Codi Òrgan: L01171899

Id Anunci: 30860

Codi convocatòria: 399484

Ref convocatòria: X2018000202

Des convocatòria: Convocatòria d'ajuts socials per al casal d'estiu 2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index)

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els menors empadronats a la Cellera de Ter, en edats compreses entre 3 i 16 anys, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques (nens nascuts entre el 2002-2015).

Segon. Finalitat

La finalitat d'aquesta subvenció consisteix en donar suport i potenciar activitats d'estiu, garantint la igualtat d'accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les activitats d'estiu per a infants i adolescents de la Cellera de Ter.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores específiques d'aquesta convocatòria van ser aprovades per la Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2018 i publicades al BOP de Girona núm. 95 de 17 de maig de 2018 on poden ser consultades.

Quart. Import

La quantitat màxima destinada a aquesta línia d'ajuts és de 1.500,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231 4803. A les persones beneficiàries que se'ls concedeixi l'ajut, gaudiran d'una beca pels imBOP-2018_0_97_4448 ports màxims que es detallen a continuació:

Pel que fa als nens/es d'educació infantil i fins a 5è de primària l'import màxim a becar

. per un casal de 2 setmanes en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 100 . per un casal d'una setmana en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 50 Pel alumnes de 6è de primària l'import màxim a becar

. per un casal de 2 setmanes en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 110 . per un casal d'una setmana en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 55 En el cas dels nens/es d'Educació Secundària Obligatòria l'import màxim a becar

. per un casal de 2 setmanes en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 120 . per un casal d'una setmana en horari de 9:00h a 13:00h no superarà els 60 Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

La Cellera de Ter, 17 de maig de 2018

David Sarsanedas i Serrat

Alcalde

Infancia
Colonias de vacaciones