Extracte en la BDNS de la convocatòria de l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares i als centres educatius de Sant Feliu de Guíxols per a projectes d'ús socialitzat de llibres en els ensenyaments obligatoris - Boletín Oficial de Girona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Codi Administració Pública: L01171609

Òrgan: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Codi Òrgan: L01171609

Id Anunci: 31259

Codi convocatòria: 400585

Ref convocatòria: X2018009905

Des convocatòria: Acord de la JGL de 22 de maig de 2018 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel qual es convoquen subvencions per a centres educatius o associacions de mares i pares dels centres anomenats per al foment de l'ús socialitzat de llibres

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual, es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció els centres educatius de Sant Feliu de Guíxols que imparteixen l'educació primària i l'educació secundària obligatòria o les associacions de mares i pares dels centres esmentats.

Segon. Objecte

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions per ajudar als centres educatius o les associacions de mares i pares dels centres esmentats a fomentar l'ús socialitzat de llibres per mitjà dels projectes d'ús socialitzat de llibres en els ensenyaments obligatoris (de 1r de primària a 4t. d'ESO).

Tercer. Bases reguladores

Base 30a d'execució del pressupost municipal vigent.

Quart. Quantia

Es preveu una quantitat de 62.000.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOP d'aquesta convocatòria.

Sant Feliu de Guíxols, 24 de maig de 2018

Carles Motas Lopez

Alcalde

Educación