Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió d'ajuts de suport econòmic a persones amb dependència, any 2017 - Boletín Oficial de Girona de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

administració Pública: aJunTamenT De CamPLLOnG

Codi administració Pública: L01170388

Òrgan: AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

Codi Òrgan: L01170388

Id anunci: 21689

Codi convocatòria: 366405

ref convocatòria: aCOrD PeL 7/2017 De 28/09/2017

Des convocatòria: CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA -ANY 2017

el Ple, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2017, per unanimitat dels membres assistents varen prendre els següents acords, els quals es transcriuen literalment, en la seva part necessària:

7è.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA -ANY 2017 - I APROVACÓ DE LES BASES REGULADORES

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la subvenció a persones amb dependència, any 2017, que s'adjunten com annex I.

seGOn.- sotmetre les bases reguladores de la subvenció a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions. en el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

TerCer.- Formular convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts econòmics per a persones en situació de dependència i que resideixin en el municipi de Campllong, segons la informació que s'adjunta com annex II.

QuarT.- Que la intervenció subministri a la BDns la documentació necessària per a procedir a la publicació de l'extracte de la convocatòria, segons el text del qual figura com annex III d'aquesta resolució.

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA A ENVIAR AL BDNS

extracte en la BDns de la convocatòria per la concessió d'ajuts de suport econòmic a persones amb dependència any 2017

administració Pública: aJunTamenT De CamPLLOnG

Codi administració Pública: L01170388

Òrgan: AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

extracte de l'acord de Ple 7/2017 de 28 de setembre de 2017, per la qual es convoca subvencions a persones amb dependència, any 2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Beneficiaris

Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones empadronades en el municipi de Campllong que tinguin reconegut un nivell de dependència en aplicació els barems de valoració dels graus i nivells de dependència (BVD), d'acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i real decret 174/2011, d'11 de febrer, d'aprovació del barem de valoració de la situació de dependència establert en la llei esmentada, i que no percebin uns ingressos superior a 18.000 /any bruts.

segon. Objecte

La subvenció té per finalitat ajudar a persones amb dependències greus en el seu propi entorn social i familiar habitual, respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.

Tercer. Bases reguladores

acord plenari de 28 de setembre de 2017 i publicades en el BOP de Girona número i al web municipal

http://www.campllong.cat/promocio-variable/convocatoriaajuts-suport-economic-a-persones-amb-dependencia-2017/

Quart. Import

L'aplicació pressupostària contra la qual s'imputa la subvenció és 17.231.480, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de quinze mil euros (15.000,00.-euros).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de formular segons model adjunt a les bases reguladores i amb la documentació complementària que aquestes esmenten fins el termini màxim de 3 de novembre de 2017.

Campllong, 11 d'octubre de 2017

Lluís Freixas Vilardell

alcalde

Dependencia