Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat en el àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran per a l'exercici 2017 - Boletín Oficial de Girona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE LLERS

Codi Administració Pública: L01170932

Òrgan: AJUNTAMENT DE LLERS

Codi Òrgan: L01170932

Id Anunci: 23232

Codi convocatòria: 373148

Des convocatòria: Convocatòria per a la concessió de subvencione destinades al foment de l'activitat en l'àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran per a l'exercici 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a d ela Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

El Ple de la Corporació, a la sessió de data 22/11/2017, va adpotar el següent acord:

'Primer.- EFECTUAR CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat en l'àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran exercici 2017. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors'.

Llers, 28 de novembre de 2017

Carles Fortiana Costa

Alcalde

Fiestas Populares
Cultura
Deporte
Tercera edad