Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

Codi Administració Pública: L01171693

Òrgan: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

Codi Òrgan: L01171693

Id Anunci: 16339

Codi convocatòria: 348797

Des convocatòria: PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS

La Junta de Govern Local de data 27 d'abril de 2017, va aprovar el següent acord:

Primer.- Aprovar la convocatòria corresponent al relatiu a la concessió de subvencions a entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de Cultura i Festes, el text complert de la qual podrà consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/dbdnstrans/ca/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

Segon.- Trametre l'extracte de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones d'acord amb l'article 20.8 de la Llei General de Subvencions, als efectes de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Tercer.- El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció serà d'un mes, des del dia següent al de la publicació de l'edicte en el BOP de Girona. La documentació a aportar s'ajustarà en tot moment a les bases anteriorment esmentades i aprovades de forma definitiva.

Quart.- Aquestes subvencions aniran amb càrrec a les següents partides del pressupost municipal:

Aplicació pressupostaria Concepte Import 01.334.48003 Subvencions de projectes culturals, socials i esportius, ( Sant Julià de Ramis) 7.000 02.334.48003 Subvencions de projectes culturals, socials i esportius,( Medinyà) 3.000 01.326.48004 Subvencions projectes educatius ( Sant Julià de Ramis) 2.000 02.326.48004 Subvencions projectes educatius ,( Medinyà) 2.500 Cinquè.- Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els criteris establers a l'article 10 i concordants de les Bases per a la concessió de subvencions ( BOP 86, de 5 de maig de 2004)

Sisè- APROVAR el formulari normalitzat per a concórrer a la convocatòria.

Setè.- FER SABER el present acord a les entitats del municipi i fer pública la convocatòria a la pagina web municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Sant Julià de Ramis, 2 de juny de 2016

Marc Puigtió Rebollo

Alcalde

Cultura
Fiestas Populares