Extracte en la BDNS de la convocatòria del programa 21 de subvencions per a activitats esportives, socials, culturals i turístiques d'interès municipal, exercici 2017 - Boletín Oficial de Girona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/03/2017 hasta 31/12/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE ROSES

Codi Administració Pública: L01171523

Òrgan: AJUNTAMENT DE ROSES

Codi Òrgan: L01171523

Id Anunci: 12428

Codi convocatòria: 338256

Ref convocatòria: Convocatòria subvencions programa 21, 2017

Des convocatòria: Acord del Ple de l'Ajuntament de Roses, de data 12 de desembre de 2016, de convocatòria del progr. 21 de subvencions per a activitats esportives, socials, culturals i turístiques d'interès municipal, exercici 2017

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index).

Primer. Beneficiaris

Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquest programa les entitats o associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses i que desenvolupin activitats en benefici del seus residents.

Segon. Finalitat

Donar suport a les entitats i associacions que realitzin activitats en matèries esportives, socials, culturals i turístiques que es considerin d'utilitat pública o interès social, sempre que no estiguin incloses en cap de les activitats definides a les diferents bases de convocatòries de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Roses de data 12 de desembre de 2016 i publicades en el BOP de Girona número 12 de data 18 de gener de 2017, i que poden ser consultades al següent enllaç Bases específiques reguladores d'altres subvencions per a activitats esportives, socials, culturals i turístiques d'interès municipal, programa 21.

Quart. Import

La quantitat màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 10.200,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 10.3342.4820000, establint-se un import màxim de 5.000,00 per entitat.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva. Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions es podrà realitzar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de convocatòria al BOPG i al llarg de tot l'exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.

Roses, 13 de març de 2017

Montserrat Mindan Cortada

Alcaldessa

Cultura
Actividades deportivas
Deporte
Actividades de servicios sociales