Extracte en la BDNS de la convocatòria del programa 9 del concurs de fotografia Drons N'Roses Festival - Boletín Oficial de Girona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE ROSES

Codi Administració Pública: L01171523

Òrgan: AJUNTAMENT DE ROSES

Codi Òrgan: L01171523

Id Anunci: 30909

Codi convocatòria: 399606

Ref convocatòria: Convocatòria subvencions programa 9, 2018

Des convocatòria: Acord del Ple de l'Ajuntament de Roses, de data 5 de desembre de 2017, de convocatòria del programa 9 de la segona edició del concurs de fotograia Drons N'Roses Festival, 2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index).

1. Destinataris

Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d'àmbit professional o afeccionat, major d'edat, que hagi realitzat prèviament la inscripció.

No s'admetran drons de carreres.

La participació en el concurs comporta l'acceptació de les bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

Segon. Finalitat

És objecte d'aquest concurs destacar els valors de l'ús dels drons mitjançant la fotograia, captant les imatges en una nova perspectiva, a vista d'ocell.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Roses de data 5 de desembre de 2017 i publicades en el BOP de Girona número 12 de data 17 de gener de 2018, i que poden ser consultades al següent enllaç Bases específiques reguladores del concurs de fotograia Drons N'Roses Festival, programa 9.

Quart. Import

BOP-2018_0_98_4490 La quantitat màxima destinada a aquest concurs és de 3.300,00 .

La despesa anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 62.3401.4810000.

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

Cinquè. Termini per a la presentació de les obres

Les obres es lliuraran durant els dies de celebració del Festival a la Ciutadella de Roses, a la carpa de l'organització, fins l'últim dia (diumenge) a les 11,00 h., que en qualsevol cas hauran d'estar precedits per la publicació del corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Roses, 7 de maig de 2018

Montserrat Mindan Cortada

Alcaldessa

No hay voces...