Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona per a l'any 2018 - Boletín Oficial de Girona de 13-02-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/02/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)

Codi Òrgan: LA0000038

Id Anunci: 25475

Codi convocatòria: 385465

Des convocatòria: SOI 2018. Convocatòria de subvencions a entitats per a la realització d`intervencions terapèutiques

Extracte de la resolució de 7 de febrer de 2018 de la Presidència de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per la qual es convoquen subvencions per el finançament d'intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació de Girona per l'any 2018, corresponent al període d'1 de setembre de 2017 fins a 31 de juliol de 2018.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre:

- Amb seu o delegació a les comarques de Girona, i

- Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats en intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de persones que pateixen una malaltia o una situació de vulnerabilitat social o de risc. Les entitats a què es refereix el paràgraf anterior han d'acreditar que són sense ànim de lucre, i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona, mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l'entitat.

Es concedirà únicament una subvenció per entitat i any.

Segon. Objecte

Regular, d'acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/04, el 7 de març de 2017, publicades en el BOP de Girona, número 53, de 16 de març de 2017, les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre que, realitzin a la demarcació de Girona: · Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini. · Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades de processos d'envelliment amb malalties associades. · Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els dos punts anteriors. Dipsalut, a través de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels dispositius existents.

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 53, de 16 de març de 2017.

Quart. Quantia

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de noranta mil euros (90.000,00 ).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 18 de setembre de 2018.

Sisè. Altres dades

Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'entitat, i s'han de fer necessàriament per registre electrònic.

Girona, 7 de febrer de 2018

Josep M. Corominas Barnadas

President p.d

Salud
Dependencia
Promoción de la salud