Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses d'inversió en equipaments dels consultoris locals - Boletín Oficial de Girona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 30/03/2017 hasta 20/04/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)

Codi Òrgan: LA0000038

Id Anunci: 12777

Codi convocatòria: 339730

Des convocatòria: Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d'inversió als consultoris locals De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a aquesta convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d'un consultori local.

Es concedirà una única subvenció per entitat i any.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses d'adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments dels consultoris locals.

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 31, de 14 de febrer de 2017.

Quart. Quantia

L`import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent cinquanta mil euros (150.000,00 ).

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de la subvenció. D'acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de l'ajut econòmic que es concedeix. Si l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l'òrgan responsable de la resolució del procediment, procedirà al prorrateig de l'import global màxim entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 20 d'abril de 2017.

Sisè. Altres dades

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant el model normalitzat de sol·licitud ( disponible a la seu electrònica o al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

Girona, 22 de març de 2017

Josep M Corominas i Barnadas

President, p.d

Salud