Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a les associacions de mares i pares i als centres educatius de Sant Feliu de Guíxols per a projectes d'ús socialitzat de llibres en els ensenyaments obligatoris - Boletín Oficial de Girona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 03/06/2017 hasta 15/07/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Codi Administració Pública: L01171609

Òrgan: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Codi Òrgan: L01171609

Id Anunci: 16045

Codi convocatòria: 348608

Ref convocatòria: X2017013979

Des convocatòria: Acord de 23 de maig de la JGL de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la qual es convoquen subvencions per a centres educatius o AMPA'S d'aquests centres per fomentar l'ús socialitzat de llibre en l'ensenyament obligatori.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual, es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció els centres educatius de Sant Feliu de Guíxols que imparteixen l'educació primària i l'educació secundària obligatòria o les associacions de mares i pares dels centres esmentats.

Segon. Objecte

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions per ajudar als centres educatius o les associacions de mares i pares dels centres esmentats a fomentar l'ús socialitzat de llibres per mitjà dels projectes d'ús socialitzat de llibres en els ensenyaments obligatoris (de 1r de primària a 4t. d'ESO).

Tercer. Bases reguladores

Base 30a d'execució del pressupost municipal vigent.

Quart. Quantia

Es preveu una quantitat de 60.000.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i finalitzarà el 15 de juliol de 2017.

Sant Feliu de Guíxols, 29 de maig de 2017

Carles Motas Lopez

Alcalde

No hay voces...