Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a les escoles bressol privades que participen en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys, per al curs 2017 - Boletín Oficial de Girona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 30/03/2017 hasta 08/04/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Administració Pública: L01170792

Òrgan: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Òrgano: L01170792

Id Anunci: 12791

Codi convocatòria: 339758

Ref convocatòria: 2017010581

Des convocatòria: Projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys pel curs 2017

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció les escoles bressol privades del municipi de Girona que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d'educació infantil i els previstos al punt 5 de les bases que regulen aquesta subvenció.

Segon.-Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2017-2018 i 2018-2019, amb les escoles bressol privades que participin en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Girona, mitjançant l'oferta de places subvencionades parcialment per l'Ajuntament i adreçades a infants nascuts l'any 2016 empadronats a Girona.

Tercer.-Bases reguladores

Aprovades per acord de 10 de febrer de 2017 de la Junta de Govern Local i publicades a:

- el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 37 de 22 de febrer de 2017

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/37/20173701388.pdf

- el web municipal

http://www2.girona.cat/ca/ciutat_subvencions_eebbconveniades

Quart.- Import

El nombre de places a adjudicar per conveni en aquesta convocatòria es fixa en un màxim de dues per escola, destinades a infants nascuts l'any 2016, per els cursos 2017-2018 i 2018-2019

La subvenció es concretarà mitjançant un conveni amb cada centre (model Annex)

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria es de 108.000,00 pel desplegament dels convenis que s'estableixin pels cursos 20172018 i 2018-2019 dels quals, 75.600,00, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017 200 32600 48001 del pressupost municipal de 2017 i 32.400,00 a càrrec del pressupost de 2018

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

Els centres interessats hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d'aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvenció començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 8 d'abril de 2017

Girona, 3 de març de 2017

Isabel Muradàs i Vázquez

Regidora delegada d'Educació i Esports

Escuelas Infantiles
Infancia