Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a les activitats de caràcter cultural, de lleure i social, per part de les associacions dels casals de la gent gran inscrites en el registre d'associacions locals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS

CodI Administració Pública: L01171609

Òrgan: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS

Codi òrgan: L01171609

Id Anunci: 16302

Codi convocatòria: 349374

Ref convocatòria: X2017014813

Des convocatòria: Acord de 30 de maig de 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la qual es convoquen subvencions per a les activitats de caràcter cultural, d'oci i social de les associacions dels casals de la gent gran.

1. Objecte

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions per al foment de les activitats culturals, de lleure i de cohesió social, promogudes per les entitats de casals de la gent gran de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, inscrites en el registre d'associacions locals.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

3. Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, segons la Bases 30a del Pressupost Municipal.

4. Requisits i condicions dels beneficiaris/àries

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció les Associacions dels casals de la Gent Gran sense finalitat de lucre legalment constituïdes, amb seu a Sant Feliu de Guíxols i inscrites en el registre local d'Associacions i que desenvolupin la seva activitat a la Ciutat.

S'exclou tota Associació o privat no inscrit al registre local d'Associacions que no destini la seva activitat majoritàriament al col·lectiu de Gent Gran.

5. Quantia de la subvenció

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 6.800,00 EUR, amb càrrec a l'aplicació de despeses 07 33400 48000 i 07 33404 48000 del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, núm. d'operació comptable 920170001501 i 920170001502.

Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si es considera oportú, restant condicionada a l'existència del crèdit addicional abans de la seva concessió.

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'aquesta subvenció s'hauran de presentar mitjançant el formulari normalitzat al Registre General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El formulari de sol·licitud normalitzat es podrà obtenir a la seu electrònica http://ciutada.guixols.cat.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i finalitzarà als 20 dies hàbils després de la mateixa

Sant Feliu de Guíxols, 1 de juny de 2017

Carles Motas Lopez

Alcalde

Tercera edad
Cultura e idiomas
Cultura
Actividades de ocio y tiempo libre
Actividad cultural