Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per als alumnes d'ensenyaments musicals en centres del municipi de Palafrugell, curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Codi Administració Pública: L01171175

Òrgan: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Codi Òrgan: L01171175

Id Anunci: 21640

Codi convocatòria: 366225

Ref convocatòria: 65/2017 Subvencions

Des convocatòria: Convocatòria de subvencions per a alumnes de ensenyament musical en centres del municipi de Palafrugell per al curs 2017-2018

De conformitat amb el que disposen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria al text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de subvencions

(http: //www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans/index), i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell (https://seu.palafrugell. cat).

Primer. Beneficiaris

Alumnes de les escoles d'ensenyament infantil, primària i secundària de Palafrugell.

Segon. Objecte

Subvencions per als alumnes d'ensenyaments musicals a centres de Palafrugell.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores generals aprovades per l'acord del Ple de l'Ajuntament data 19 de novembre de 2015 i publicades en el BOP de Girona número 50, de data 14 de març de 2016, i que poden ser consultades a:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/50/20165001991.pdf

Quart. Quantia

El límit total és de 40.000 euros per a tota la convocatòria.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Fins el 30 de juny de 2018

Sisè. Accés directe a les bases reguladors de la convocatòria

El text integre de la convocatòria i bases pot ser consultat a:

https://seu.palafrugell.cat

Palafrugell, 10 d'octubre de 2017

Josep Piferrer Puig

Alcalde

Música
Infancia