Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a famílies amb infants escolaritzats/des de P3 a 6è primària de les escoles municipals per al curs 2018/2019 - Boletín Oficial de Girona de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO

Codi Administració Pública: L01170486

Òrgan: AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO

Codi Òrgan: L01170486

Id Anunci: 31020

Codi convocatòria: 399834

Des convocatòria: Convocatòria pública anual de subvencions per a famílies amb menors escolaritzats/des de P3 a 6è primària a les escoles del municipi de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró. Beques de menjador escolar. Curs 2018/2019

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El Text complert es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer: Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions a l'Ajuntament de CastellPlatja d'Aro, les famílies que compleixin les següents condicions:

Que la unitat familiar de l'interessat estigui empadronada, resideixi de manera efectiva i en el mateix domicili, en el terme municipal de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró.

Que els sol·licitants estrangers tinguin permís de residència legalitzat.

Que els ingressos per càpita de la unitat familiar no siguin superiors a l'IPREM anual.

Segon: Objecte

La finalitat d'aquest programa, és donar suport a les famílies amb infants escolaritzats/des de P3 a 6è de primària, a fer front a les despeses del menjador escolar als infants que assisteixin amb continuïtat.

Tercer: Sol·licitud i presentació

La sol·licitud es pot descarregar de la web http://ciutada.platjadaBOP-2018_0_100_4556 ro.com/seu-electronica

Disposa de 13 dies que venen determinats en la convocatòria pública. En la convocatòria s'informa de la documentació que s'ha d'adjuntar. Quart: Condicions i principis bàsics d'aplicació per a la concessió de subvencions

Se seguirà una sèrie de criteris establerts a la convocatòria.

Cinquè: Import

La dotació pressupostària anual prevista per 2018 és de 27.000,00 Castell-Platja d'Aro, 21 de maig de 2018

Joan Giraut i Cot

Alcalde

Comedor escolar