Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)

Codi Òrgan: LA0000038

Id Anunci: 16286

Codi convocatòria: 349290

Des convocatòria: Convocatòria per la lluita i control de plagues. PT10

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d'aquestes bases els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Es concedirà una única subvenció per entitat i any.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és Regular, d'acord amb les bases especifiques publicades al BOP de Girona número 128, de 6 de juliol de 2016, les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes d'insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d'aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa subvencionable, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 128, de 6 de juliol de 2016.

Quart. Quantia

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és quatrecents cinquanta mil euros (450.000,00 ).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 20 de setembre de 2017.

Sisè. Altres dades

La sol·licitud s'omplirà a través del Sistema d'Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP ).

Girona, 1 de juny de 2017

El president, pd

Salud
Gestión y control de plagas
Animales de compañía
Sanidad vegetal