Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació de vivendes i edificis en el municipi, dins l'àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017 - Boletín Oficial de Girona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 28/03/2017 hasta 15/06/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE L'ESCALA

Codi Administració Pública: L01170622

Òrgan: AJUNTAMENT DE L'ESCALA

Codi Òrgan: L01170622

Id Anunci: 12612

Codi convocatòria: 339288

Ref convocatòria: EXP. 2017/359

Des convocatòria: Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació de vivendes i edificis en el municipi de l'Escala, dins de l'àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017

Convocatòria de subvencions per establir i regular de forma integral les ajudes econòmiques per a les actuacions de rehabilitació d'habitatges i edificis incloses en l'àmbit afectat pel Pla de Barris en el municipi de l'Escala durant l'exercici 2017.

Primer.- Descripció de la convocatòria:

Extracte de la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de data 22 de març de 2017, per la concessió d'ajudes econòmiques per a les actuacions de rehabilitació d'habitatges i edificis incloses en l'àmbit afectat pel Pla de Barris en el municipi de l'Escala durant l'exercici 2017, en règim de concurrència pública.

Segon.- Beneficiaris:

Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les persones que acreditin treballs de rehabilitació d'habitatges i edificis al nucli antic de l'Escala inclosos dins l'àmbit afectat pel Projecte d'Intervenció integral del nucli antic de l'Escala (Pla de Barris) zona delimitada pel mar al nord i a l'est, per l'Av. Ave Maria al sud i el carrer Enric Serra a l'oest i acreditin els requisits especificats al punt 7 de l'Ordenança reguladora.

Tercer.- Objecte:

La concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència pública, d'ajuts de com a màxim un 25% del pressupost d'obres amb un màxim de 5.000 per edifici, en treballs de rehabilitació de façanes i un màxim de 1.000 en treballs de supressió d'elements externs en façana.

Quart.- Bases reguladores:

L'Ordenança reguladora que regeix aquesta convocatòria (aprovació inicial i definitiva, per no haver-se produïts al·legacions) es troben publicades BOP de Girona núm. 106 (pàgines 101 a 105), de data 3 de juny de 2016.

Cinquè.- Quantia:

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria aniran a càrrec de la partida pressupostària de l'exercici 2017 número 23.1522.48900.01 amb una consignació pressupostària de 12.000,00.

La distribució econòmica es farà segons el que figura als articles 5, 6 i 7 de la corresponent Ordenança reguladora.

Sisè.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 15 de juny de 2017.

L'Escala, 22 de març de 2017

Víctor Puga López

Alcalde

Rehabilitación de vivienda