Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al transport adaptat 2017 - Boletín Oficial de Girona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Administració Pública: L01170792

Òrgan: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Òrgan: L01170792

Id Anunci: 23214

Codi convocatòria: 373088

Ref convocatòria: 2017032579

Des convocatòria: Transport adaptat 2017

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans ).

Primer. Objecte

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn, per a l'any 2017.

Segon. Bases reguladores

Aprovades per acord de 6 d'octubre de 2017 de la Junta de Govern Local i publicades a:

BOP de Girona núm. 201 de 20 d'octubre de 2017

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/201/201720108744.pdf

el web municipal

http://www2.girona.cat/ca/ciutat_subvencions_transport_adaptat

Tercer. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d'aquestes bases les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones discapacitades amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona i que compleixin els següents requisits:

. Estar inscrits en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d'Entitats. . Complir amb la normativa vigent pel que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències. . Ser entitat amb finalitat social.

. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Quart.- Import

L'import màxim destinat a les subvencions previstes és de quaranta-cinc mil cinc-cents noranta-un euros amb dos cèntims (45.591,02 ), amb càrrec a l'assignació pressupostària 2017 501 23130 22612 Subvencions Transport Adaptat del Pressupost Municipal Exercici 2017.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà als 15 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Girona, 6 d'octubre de 2017

Eva Palau Gil

Regidora delegada de Salut

Transporte adaptado
Dependencia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud