Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions del Programa Girona Actua 2018 - Boletín Oficial de Girona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi Administració Pública: L01170792

Òrgan: AJUNTAMENT DE GIRONA

CodI Òrgan: L01170792

Id Anunci: 31380

Codi convocatòria: 400930

Ref convocatòria: 2018017951

Des convocatòria: Girona actua 2018

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris

Empreses mercantils, empresaris individuals i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència, i que compleixin els requisits determinats a les bases reguladores.

Segon. Objecte

Es subvencionarà la contractació de treballadors/ores que compleixin els següents requisits:

Estar en situació d'atur o tenir contracte laboral en vigor d'un màxim de quinze hores setmanals.

Estar empadronats/ades a la ciutat de Girona.

Participar en les accions per a la millora de l'ocupabilitat del programa Girona Actua o altres programes de l'SMO.

Complir determinats criteris de vulnerabilitat socioeconòmica (majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada, persones sense experiència laboral prèvia, persones membres de famílies monoparentals, persones aturades no perceptores de prestació i/o subsidi, persones amb discapacitat reconeguda mínima del 33%).

S'admetrà qualsevol modalitat de contracte permès per la normativa laboral vigent, amb una durada mínima de 6 mesos de contracte, ja sigui a mitja jornada o a jornada complerta.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió de Subvencions a la contractació del programa Girona actua aprovades per Junta de Govern Local de 2 de març de 2018 i publicades a:

Butlletí oficial de la Província de Girona núm. 53, anunci 2217, de 15 de març de 2018

(https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/53/20185302217.pdf)

El Tauler d'anuncis municipal

(https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=146729&ide ns=1707920002)

Quart. Import

La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és de 125.276,00 del pressupost municipal del 2018. Amb càrrec a les assignacions pressupostàries 160 24100 48001 Pla Actua Joves desocupats, per un import màxim de 55.000 i 160 24100 48005 Pla Actua Majors de 30, per un import màxim de 70.276,00.

La quantia de la subvenció serà un percentatge del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent l'any de la convocatòria, que en aquesta està fixat en 735,90, per cadascun dels mesos de durada del període subvencionable. Aquest percentatge es calcularà en funció dels següents barems:

a) En el cas de contractació de persones treballadores entre 16 a 29 anys:

Per a jornades completes:

75% de l'SMI vigent

Per a jornades parcials:

50% de l'SMI vigent

b) En el cas de contractació de persones treballadores de 30 anys en endavant:

Per a jornades completes:

100% de l'SMI vigent

Per a jornades parcials:

75% de l'SMI vigent

L'Ajuntament de Girona subvencionarà els primers 6 mesos de contractació. En el cas de contractació de persones més grans de 45 anys, el període subvencionable podrà ampliar-se fins a 12 mesos, amb una única renovació contractual.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les empreses o entitats hauran de presentar la sol·licitud de subvenció en el termini màxim de 2 mesos des de la data d'alta a la Seguretat Social de la persona contractada.

El termini per la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i acabarà el 30 de novembre de 2018 o fins a esgotar el crèdit disponible.

Sisè. Altres dades

El màxim de contractacions subvencionades per empresa (o grup empresarial) o entitat serà de deu treballadors/ores a l'any.

El termini per justificar la subvenció rebuda és el de dos mesos des de la data de finalització del període subvencionable

Girona, 28 de maig de 2018

Marta Madrenas Mir

Alcaldesa

Contratación de desempleados
Discapacidad
Juventud
Empresa