Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi per a l'any 2017 - Boletín Oficial de Girona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 03/06/2017 hasta 30/06/2017
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE BREDA

Codi Administració Pública: L01170274

Òrgan: AJUNTAMENT DE BREDA

Codi Òrgan: L01170274

IdAnunci: 16119

Codi convocatòria: 348761

Des convocatòria: Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del mu-

nicipi de Breda durant l'any 2017

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3b i 20.8ª de la Llei 38/2003. De 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text del qual es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer: Beneficiaris

Entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda

Segon: Finalitat

Foment de projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per objecte:

· La promoció i difusió d'activitats desenvolupades per entitats i associacions de Breda en el propi municipi. · La promoció i difusió d'activitats desenvolupades per entitats i associacions de Breda en altres municipis. Tercer: Bases reguladores

Les bases reguladores van ser aprovades incialment pel Ple de l'Ajuntament de data 27 de març de 2017 i definitivament en data 12 de maig de 2017 i publicades al BOP de Girona, núm. 97 i al DOGC núm. 7274, ambdós en data 22 de maig de 2017

Quart: Import

El crèdit màxim consignat és de 44.700,00 amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

231 480.00 Atencions benèfiques i assistencials 7.000,00 334 480.01 Subvencions a entitats culturals 5.700,00 341 480.02 Subvencions a entitats esportives 8.000,00 323 480.03 Subvencions a entitats educatives 3.000,00 920 480.04 Subvencions a altres entitats 21.000,00 Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 30 de juny de 2017.

Les sol·licituds, que s'han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de l'Ajuntament de Breda (www.

breda.cat), s'han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per E-TRAM de l'administració local.

A la sol·licitud formal de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal

2) Escriptura de constitució o Estatuts

3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària

4) Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant

5) En cas d'associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent registre oficial

6) En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran d'estar inscrites en els registres públics corresponents. L'esmentada documentació haurà d'anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Si alguns d'aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan en possessió de l'Ajunta-

ment, no caldrà aportar-los de nou.

Sisè: Termini de justificació de les subvencions

El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de novembre de 2017.

Breda, 30 de maig de 2017

Dídac Manresa Molins

Alcalde

Actividades de servicios sociales
Cultura
Deporte
Educación
Apoyo a ONGs