Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'any 2018, destinades a AMPAS i entitats que realitzen activitats culturals, esportives, socials, mediambientals i festives d'interès públic local - Boletín Oficial de Girona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SALT

Codi Administració Pública: L01171557

Òrgan: AJUNTAMENT DE SALT

Codi Òrgan: L01171557

Id Anunci: 31629

Codi convocatòria: 401558

Ref convocatòria: 2018Z038000006

Des convocatòria: Decret d'alcaldia de 28/05/2018 pel qual s'aprova la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'any 2018, per a l'atorgament de subvencions destinades a AMPAS i entitats que realitzen activitats culturals, esportives (...)

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

1. Objecte

L'objecte de la convocatòria són les activitats que es regulen en les «Bases reguladores de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Salt a AMPAS i entitats que realitzen activitats culturals, esportives, socials, mediambientals i festives d'interès públic local», publicades en el BOP de Girona de 19 de maig de 2016, i al BOP de 27 de juny 2016.

2. Beneficiaris

Entitats sense ànim de lucre implantades a Salt que es trobin degudament inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes, amb les limitacions i especificitats descrites a les Bases reguladores de les subvencions objecte de la present convocatòria.

3. Bases reguladores

Bases reguladores de subvencions destinades a AMPAS i entitats que realitzen activitats culturals, esportives, socials, mediambientals i festives d'interès públic local aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Salt en data 29/04/2016, i publicades definitivament al BOP de Girona, núm 121 de 27 de juny de 2016

(https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/121/201612105523.pdf).

4. Import

L'import destinat a aquesta convocatòria és de 55.500 euros, distribuït entre les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT () 30.17210.48000 Protecció Medi Ambient - Transferències entitats 5.000,00 40.32670.48000 Promoció Educativa - Subvencions AMPAS 3.000,00 41.33400.48001 Promoció cultural - Transferència Acció cultural 12.000,00 42.23100.48000 Serveis Socials - Transferència Acció Social 8.000,00 45.34120.48001 Promoció esportiva - Transferència acció esportiva 22.000,00 47.33801.48000 Festes barris - Subvencions 5.500,00 5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades amb la documentació que estableixen les esmentades bases , també es pot utilitzar qualsevol dels mitjans que estableix Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'Ajuntament de Salt, podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud o en la justificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació reclamada, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

6. Altres dades

Seran subvencionables aquelles activitats que s'executin en el període comprés entre l'1 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de setembre de l'any de la convocatòria.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Salt haurà d'emetre les corresponents resolucions d'atorgament de les subvencions abans del 31 de juliol de 2018.

La data màxima de justificació de les actuacions serà el 31 d'octubre de 2018.

Salt, 29 de maig de 2018

L'alcalde

Deporte
Ampas
Actividad cultural
Cultura
Cultura e idiomas
Medio Ambiente
Educación
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Acción social
Fiestas Populares