Extracte en la BDNS d'ampliació i redistribució de l'import de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa

Codi administració Pública: L02000017

Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa

Codi Òrgan: L02000017

Id anunci: 16506

Codi convocatòria: 333577

Des convocatòria: CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA, ANY 2017

Extracte de l'acord de Junta de Govern del dia 16 de maig de 2017: ampliar i redistribuir l'import de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la modificació de la convocatòria el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.

Ampliar la convocatòria amb un import de 70.000,00 , resultant un crèdit total de la convocatòria de 270.000,00 .

Redistribuir els crèdits pressupostaris de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, en l'anualitat de 2017, de la manera que es detalla tot seguit:

CONsIGNaCIÓ CONCEPTE IMPORT INICIaL () IMPORT FINaL () PREssuPOsTÀRIa 500/3340/46202 ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 70.000,00 500/3340/47902 ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 10.000,00 500/3340/48000 ajuts de Cooperació Cultural entitats culturals 120.000,00 190.000,00 IMPORT TOTaL: 200.000,00 270.000,00 Girona, 29 de maig de 2017

El president de la Diputació

Cultura
Cultura e idiomas