Extracte en la BDNS de la redistribució definitiva del crèdit de la convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l' àmbit de la salut i social de la demarcació de Girona. LE 2018/16. Girona - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL De GIRONa

Codi administració Pública: L02000017

Òrgan: saLuT PÚBLICa De La DIPuTaCIÓ De GIRONa (DIPsaLuT)

Codi Òrgan: La0000038

Id anunci: 31783

Codi convocatòria: 386070

Des convocatòria: seC 2018 Convocatòria subvencions realització congressos, simposis, jornades en l'àmbit de la salut i social

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la redistribució del crèdit disponible de la convocatòria (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Convocatòria

Publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 34, de 16 de febrer de 2018.

segon. Redistribució crèdit

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:

- L'aplicació a organismes públics dependents de les CCaa (1/3110/45391), amb crèdit inicial autoritzat 15.000,00 euros, es minora per un import de 13.452,31 euros, quedant un crèdit disponible de 1.547,69 euros. - L'aplicació altres ajuts a ONL (1/3110/48908), amb crèdit inicial autoritzat 10.000,00 euros, s'incrementa per un import de 13.452,31 euros, quedant un crèdit disponible de 23.452,31 euros. La suma total del crèdit disponible ascendeix a 25.000,00 euros.

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 53, de 16 de març de 2017.

Quart. Quantia

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de vint-icinc mil euros (25.000,00 euros).

Girona, 4 de juny de 2018

Josep maria Corominas Barnadas

President

Salud
Congresos