Extracte de la convocatòria en la BDNS de la concessió de beques d'ajuda a estudiants d'estudis superiors, per al curs 2016-2017 - Boletín Oficial de Girona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Admininistració Pública: AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR Codi Administració Pública: L01170950 Òrgan: AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR Codi Òrgan: L01170950 Id Anunci: 7031 Codi Convocatòria: 317175 Ref Convocatòria Des Convocatòria: Convocatòria per a la concessió de beques d'ajuda a estudiants d'estudis superiors, per al curs 2016/2017

BDNS(Identif.):317175

SERVEIS JURIDICS

Convocatòria per a la concessió de BEQUES D'AJUDA A ESTUDIANTS D'ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2016/2017.

La Junta de Govern Local, en sessió de 06/05/2016, va aprovar les Bases que han de regir la concessió de BEQUES D'AJUDA A ESTUDIANTS D'ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2016/2017, les quals varen ser sotmeses a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci al BOP n. 157 de data 18/08/2016.

Al no presentar-se cap al·legació, esdevenen definitives.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones ( http://www.pap.min hap.gov.es/bdnstrans ).

1.- Entitat atorgant.

a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció d'Educació

2.- Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de beques d'ajuda a estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos d'estudis superiors en un centre depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o universitat pública catalana, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2016/2017.

3.- Beneficiaris i requisits per a prendre part en la convocatòria:

Podran ser beneficiaris de les beques d'ajuda els estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos d'estudis superiors en un centre depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o universitat pública catalana, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2016/2017.

Els requisits per prendre part estan detallats a la clàusula 4 de les Bases Reguladores.

4.- Import de les beques:

S'estableix com a ajut màxim unitari la quantitat de 1.000 euros, ator

gades en funció de la distància des de Lloret de Mar fins al centre:

Fins a 15 kms de distància: 300 ¬

Des de 16 kms i fins a 48 kms: 600 ¬

A partir de 49 kms: 1.000 ¬

5.- Documentació a aportar:

És la que figura a la clàusula 10 de les Bases de la convocatòria. També podran trobar-se a la web de l'Ajuntament de Lloret (www.lloret. cat / Ajuntament / Subvenció i ajuts).

6.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des del 17 al 28 d'octubre de 2016.

Les sol·licituds, reclamacions i justificació de les beques atorgades es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)

de l'Ajuntament de Lloret de Mar (Plaça de la Vila, 1).

Es fa públic per a general coneixement.

Lloret de Mar, 14 de setembre de 2016

Rafel J Garcia i Jimenez Secretari general

Dependencia
Estudios