Extracte de la convocatòria en la BDNS de concessió de beques d'estudi per als alumnes del Conservatori de Música, curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Codi Òrgan: LA0000040

Id Anunci: 23176

Codi convocatòria: 372812

Ref convocatòria: 2017/195

Des convocatòria: Beques d'estudi 2017-2018

D'acord amb els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Les beques es destinen als alumnes de grau professional del Conservatori de Música Isaac Albéniz.

Segon. Finalitat:

L'objectiu principal per a la concessió d'aquestes beques és la formació orquestral de l'alumnat mitjançant la realització de tasques de suport a les diverses orquestres del Conservatori i el finançament dels estudis de famílies amb pocs recursos econòmics.

Tercer. Bases reguladores

Les bases específiques reguladores per a la concessió de beques d'estudi per als alumnes de grau professional del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona han estat aprovades pel Consell Rector, en sessió ordinària de 28 de juny de 2016 i publicades al BOP de Girona núm. 131, edicte núm. 5848, de data 11 de juliol de 2016.

Quart. Import

Es convoquen quatre beques d'estudis. L'import de cada beca és el següent:

Beca Orquestra: 225 euros

Beca Banda: 225 euros

Beca Vent Simfònic: 225 euros

Beca Orquestra nivell elemental: 225 euros

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i durant els següents 15 dies hàbils, al Registre d'entrada del Conservatori de Música Isaac Albéniz (de 9.00 a 16.00h).

Girona, 21 de novembre de 2017

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident, p.d.

Música
Estudios