Extracte de la convocatòria en la BDNS de concessió de beques de segon instrument per als alumnes del Conservatori de Música, curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Codi Òrgan: LA0000040

Id Anunci: 23178

Codi convocatòria: 372817

Ref convocatòria: 2017/196

Des convocatòria: Beques de segon instrument 2017-2018

D'acord amb els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Les beques es destinen als alumnes de grau professional o nivell mitjà del Conservatori de Música Isaac Albéniz que estiguin matriculats a una optativa de segon instrument (només els instruments especificats en el punt 1 de la present convocatòria).

Segon. Finalitat

L'objecte de les beques de segon instrument és incentivar els alumnes que tenim en el Conservatori a cursar una optativa d'instruments minoritaris. S'ofereix aquesta optativa becada a 10 alumnes.

Tercer. Bases reguladores

El Reglament per a la concessió de beques de segon instrument per als alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona ha estat aprovat pel Consell Rector de l'organisme el 23 de juliol de 2014 i publicat al BOP de Girona núm. 109, de data 8 de juny de 2016.

Quart. Import

Les beques consisteixen en ajuts en forma de reducció d'un 75% del cost de l'assignatura optativa.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web del Conservatori www.dmg.cat, acompanyat de la documentació que preveu l'article 5. Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i durant els 15 dies hàbils següents, al Registre d'entrada del Conservatori de Música Isaac Albéniz, de 9.00 a 16.00h.

Girona, 21 de novembre de 2017

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident p.d.

Música