Extracte de la convocatòria en la BDNS per a la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la rehabilitació d'habitatges i edificis en el municipi per a l'exercici 2016 - Boletín Oficial de Girona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

administració Pública: AYUNTAMIENTO DE L'ESCALA

Codi administració Pública: l01170622

Òrgan: AYUNTAMIENTO DE L'ESCALA

Codi Òrgan: l01170622 Id anunci: 6815

Codi Convocatòria: 314039 Ref Convocatòria: eXP. 2016/2182

Des Convocatòria: Convocatoria de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios en el municipio de l'Escala, año 2016

extracte de la convocatòria en la BDNs de l'ajuntament de l'escala per a la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la rehabilitació

d'habitatges i edificis en el municipi de l'Escala per a l'exercici 2016

BDNs(Identif.):314039

Des Convocatòria: Convocatòria de subvencions per establir i regular de forma integral les ajudes econòmiques per a les actuacions de rehabilitació dels habitatges incloses en el Nucli antic de l'escala durant l'exercici 2016.

Primer.- Descripció de la convocatòria:

extracte de la convocatòria aprovada per Junta de Govern local de data 3 d'agost de 2016, de les ajudes econòmiques per a les actuacions de rehabilitació d'habitatges al Nucli antic de l'escala durant l'exercici 2016, en règim de concurrència pública.

Segon.- Beneficiaris:

Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les perso

nes que acreditin treballs de rehabilitació d'habitatges i edificis al

nucli antic de l'escala (àmbit de les claus 1 i 2 al perímetre delimitat per la Ronda del Pedrò i Ave Maria) i acreditin els requisits especificats al punt 7 de l'Ordenança reguladora.

Tercer.- Objecte:

La concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència pública, d'ajuts de com a màxim un 25% del pressupost d'obres amb un màxim de 5.000¬ per edifici, en treballs de rehabilitació de façanes i un màxim de 1.000¬ en treballs de supressió d'elements externs en façana.

Quart.- Bases reguladores:

L'Ordenança reguladora que regeix aquesta convocatòria (aprovació inicial i definitiva, per no haver-se produïts al·legacions) es troben publicades BOP de Girona núm. 106 (pàgines 101 a 105), de data 3 de juny de 2016.

Cinquè.- Quantia:

les subvencions objecte d'aquesta convocatòria aniran a càrrec de la partida pressupostària de l'exercici 2016 número 23.1522.48900.01 amb una consignació pressupostària de 10.000,00¬.

La distribució econòmica es farà segons el que figura als articles 5, 6 i 7 de la corresponent Ordenança reguladora.

sisè.- Termini de presentació de sol·licituds:

el termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la

publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el

30 de setembre de 2016.

l'escala, 3 d'agost de 2016

Víctor Puga lópez alcalde

Rehabilitación de vivienda
Vivienda