Extracte de la convocatòria en la BDNS de subvencions a entitats i associacions de Mieres any 2016 - Boletín Oficial de Girona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

administració Pública: aJuNTaMENT DE MIERES Codi administració Pública: L01171058 Òrgan: aJuNTaMENT DE MIERES Codi Òrgan: L01171058 Id anunci: 6710

Codi Convocatòria: 316372

Ref Convocatoria:. Mieres Des Convocatoria: Subvencions a entitats y associacions de Mieres _2016

En data 9 de setembre de 2016 mitjançant Resolució de l'Alcaldia s'ha aprovat la convocatòria de subvencions de l'any 2016 destina-des a finançar les activitats de les entitats, associacions i col·lectius del municipi de Mieres, que tinguin per objecte fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d'integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i associacionisme; tot de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de data 27 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el BOP de data 8 d'agost de 2016.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el següent període: De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

Requisits dels beneficiaris/àries

Seran les persones jurídiques de l'àmbit associatiu municipal, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

Persones jurídiques que tinguin la seu social a Mieres i que estiguin inscrites al Registre municipal d'associacions.

Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que incorpora una declaració responsable subscrita pel representant legal, i una breu descripció del projecte i/o activitat per la qual se sol·licita la subvenció i pressupost previst.

El model normalitzat de sol·licitud podran trobar-se al Registre General de l'Ajuntament de Mieres situat al carrer Curreró 5 o a través de la pàgina web: www.mieres.cat .

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 30 d'octubre de l'any 2016.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva, no obstant s'examinaran individualment les sollicituds entrades, per ordre de petició i es resoldran per ordre d'entrada fins a esgotar, si s'escau el crèdit pressupostari. Acord que es fa públic per a general coneixement.

Mieres, 12 de setembre de 2016

Jordi Jové Perich Secretari interventor habilitat

Cultura
Salud