Extracte de la convocatòria en la BDNS de subvencions per al foment de la participació o realització d'activitats extraescolars durant el curs 2016-2017 - Boletín Oficial de Girona de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AYUNTAMIENTO DE CELLERA DE TER, LA

Codi Administració Pública: L01171899

Òrgan: AYUNTAMIENTO DE CELLERA DE TER, LA

Codi Òrgan: L01171899

Id Anunci: 6776

Codi Convocatòria: 315893

Ref Convocatòria: 01 05 006 089 2016

Des Convocatòria: Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'agost de 2016 per la qual es convoquen subvencions a les família per al foment de la participació o realització d'activitats extraescolars durant el curs 2016-2017

Convocatòria per a la concessió de subvencions pel foment de la partipació o realització d'activitats extraescolars durant el curs 2016-2017

BDNS(Identif.):315893

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'agost de 2016 per la qual es convoquen subvencions a les família per al foment de la participació o realització d'activitats extraescolars durant el curs 2016-2017, pel procediment de concurrència competitiva.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris i requisits de les famílies sol·licitants.

Podran ser beneficiaris dels ajuts per a la realització o participació en activitats extraescolars, els infants que estiguin a càrrec de les unitats familiars i de convivència que reuneixin els requisits d'aquesta convocatòria.

Seran membres computables de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts:

El pare i la mare o persona progenitor/a en cas de família monoparental.

El tutor/a guardador/a i els seus fills o filles sempre que hi convisquin.

Els germans de l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut que siguin menors de 18 anys i que convisquin al domicili familiar, o els de major edat quan tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33%.

També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o persona que convisqui amb un vincle familiar anàleg amb la persona progenitor/a de l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut així com els fills o filles no comuns sempre que hi convisquin.

Poden ésser sol·licitants dels ajuts per a la realització o participació d'activitats extraescolars les famílies que reuneixin tots i cadascun dels següents requisits:

Tenir a càrrec menors en edat d'escolarització d'educació infantil i/o primària, en un centre educatiu públic del municipi de la Cellera de Ter.

L'Alumne i els pares o progenitors o tutors han d'estar empadronats al municipi de la Cellera de Ter.

No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No tenir deutes amb la Hisenda Municipal i trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya actual, que és de 569,12 mensuals i 7.967,73 anuals per a l'exercici 2016 segons la Llei de pressupost de la Generalitat.

La renda neta per membre de la unitat familiar, s'obtindrà de la següent manera:

Suma dels ingressos nets de tota la unitat familiar de convivència dels últims sis mesos, inclosa una paga extra.

Es dividirà entre 6 per obtenir els ingressos mensuals.

Es restaran les despeses de lloguer o hipoteca, amb un màxim de 600 /mes

Es dividirà la quantitat resultant pel nombre de membres de la unitat familiar de convivència.

Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica, que es relaciona amb la base 7.

Segon. Objecte.

D'acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Cellera de Ter, de 2 d'agost de 2016 i publicades al BOP núm. 155, de 26 d'agost, l'objecte és l'atorgament d'ajuts econòmics per a la participació en activitats extraescolars pel curs 2016-2017.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases específiques de la concessió d'aquestes subvencions estan aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'agost de 2016, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 163 de data 26 d'agost de 2016.

BOP de Girona núm. 163, de 26 d'agost de 2016:

Tauler d'anuncis municipal:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/163/201616307279.pdf

Web municipal: http://www.lacelleradeter.cat/promocio-variable/bases-ajuts-economics-per-la-realitzacio-dactivitats-extraescolars/

Bases en català: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/ 163/201616307279.pdf

Bases en castellà: http://www.lacelleradeter.cat/promociovariable/bases-ajuts-economics-per-la-realitzacio-dactivitatsextraescolars/

Quart. Quantia de l'ajuda.

L' import màxim que es destinarà durant l'any 2016 per a l'atorgament dels ajuts previstos en aquesta convocatòria d'educació infantil i primària serà de 1.800 euros.

Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231 48030 del pressupost de l'Ajuntament de la Cellera de Ter per a l'exercici 2016.

L' import dels ajuts per activitats extraescolars correspondrà al 80% de la despesa que comporta la realització de l'activitat durant el curs acadèmic i per un import màxim de 100.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Girona fins al 23 de setembre de 2016

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament: Av. Montserrat núm. 20 1r de la Cellera de Ter, mitjançant l'imprès normalitzat disponible en aquestes oficines i a la pàgina web municipal.

Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les formes establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La Cellera de Ter, 6 de setembre de 2016

Sara Jordà Casas

Actividades extraescolares
Familia
Familia monoparental
Infancia
Discapacidad
Alquiler de vivienda
Hipotecas
Catalán