Extracte de la convocatòria en la BDNS de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les associacions de comerç local que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi de Salt, per a l'any 2016 - Boletín Oficial de Girona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

administració Pública: AYUNTAMIENTO DE SALT

Codi administració Pública: l01171557

Òrgan: AYUNTAMIENTO DE SALT

Codi Òrgan: l01171557 Id anunci: 6984

Codi Convocatòria: 317092 Ref

Convocatòria: 2016llDa002470 Des Convocatòria : subvencions en règim de concurrència compe

titiva per a les associacions de comerç local que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi de Salt, per a

l'any 2016

BDNs(Identif.):317092

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

associacions de comerciants sense ànim de lucre implantades a salt que es trobin degudament inscrites en el registre municipal d'en

titats ciutadanes, amb les limitacions i especificitats descrites a les

Bases reguladores de les subvencions objecte de la present convocatòria.

segon. Objecte.

l'objecte de la convocatòria són les activitats que es regulen en les «Bases reguladores de la subvenció que atorga l'ajuntament de salt

a associacions de comerç locals que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi», publicades en el BOP de

Girona de 29 d'agost de 2016.

Tercer. Bases reguladores.

Bases específiques reguladores de subvencions per a les associacions de comerç local que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi, aprovades per la Junta de Govern Local

de l'ajuntament de salt de data 15 de juliol de 2016, i publicades al BOP de Girona, núm. 164, de 29 d'agost de 2016. https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/164/201616407370.pdf

Quart. Import.

l'import destinat a aquesta convocatòria és de 11.000,00 euros a l'aplicació pressupostària 25.43130.48002 COmeRÇ-subvencions entitats.

Cinquè. Presentació de sol·licituds.

les sol·licituds s'han de presentar acompanyades amb la documentació que estableixen les esmentades bases al registre general de l'ajuntament de salt (Pl. lluís Companys, 1), també es pot utilitzar qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOPG.

sisè. altres dades.

La data màxima de justificació de les actuacions de les associacions de comerç beneficiàries objecte dels ajuts serà el dia 30 de novembre

de 2016.

salt, 13 de setembre de 2016

Jordi Viñas i Xifra alcalde

Comercio
Dinamización comercial
Asociacionismo comercial