Extracte de l'Acord de 15 de maig de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, pel que es convoca la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d'activitats firals, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 30-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.):400358

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

1. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, els consells comarcals i les EMD's del territori de Lleida.

S'exceptuen de la condició de beneficiari en aquesta convocatòria, els ajuntaments de Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, La Seu d'Urgell, Tremp i el Consell Comarcal del Solsonès, que s'acullen a una línia especial de col·laboració creada per la pluralitat i la importància dels certàmens firals que tenen lloc en aquestes localitats.

2. Objecte

Regular la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida i els seus ens dependents, per a la realització d'activitats firals.

3. Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida, per a la realització d'activitats firals aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida de 16 de març de 2012 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 61, de 3 de maig de 2012, i en la web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat)

4. Règim d'atorgament

Concurrència competitiva.

5. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

La dotació econòmica de la convocatòria és de 200.000,00 euros. Aquest import anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2018 040 4311 4620000 Subvencions a EELL programa de fires i exposicions.

Les quantitats màximes a percebre per les entitats locals beneficiàries es regularan pels següents paràmetres:

A) Per a activitats firals de caràcter local: Fins a 1.600,00 euros per certamen firal.

B) Per a activitats firals d'interès especial: Fins a 3.000,00 euros per certamen firal.

C) Per a activitats firals d'àmbit comarcal: Fins a 13.000,00 euros per certamen firal

6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

7. Altres dades

a) Despeses subvencionables. Tindran la condició de despeses subvencionables les originades per a la realització de fires de temàtica general o sectorial, d'àmbit comarcal o local, que es desenvolupin en el territori de Lleida

b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran en els models normalitzats que es poden trobar a l'adreça http://www.diputaciolleida.cat

Les sol·licituds, juntament amb la resta de documentació requerida s'han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació de Lleida a través de la plataforma EACAT, dins del termini que s'estableix a la convocatòria.

c) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 8 de les Bases específiques.

d) Instrucció i resolució. L'ordenació i la instrucció del procediment correspon a la Secció d'Acció Territorial de l'Àrea de Planificació i Cooperació Municipal

La valoració de les sol·licituds anirà a càrrec de la Comissió de Valoració constituïda d'acord amb l'article 11 de les bases.

L'òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern, previ el dictamen de la Comissió Informativa d'Acció Territorial.

La reformulació tindrà com a objectiu, ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al pressupost de l'actuació que es preveu realitzar.

e) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l'article 12 de les bases específiques.

f) Caràcter de la resolució, i termini per resoldre i notificar La resolució de la convocatòria exhaureix la via administrativa.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment d'atorgament serà de sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

g) Publicació dels acords de concessió. Les subvencions atorgades en la Convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) amb indicació de les dades indicades a l'article 16 de les bases reguladores.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

h) Termini d'execució i justificació de les actuacions subvencionables. L'activitat subvencionada s'executarà durant l'any 2018. La justificació de la realització de l'actuació es podrà formalitzar des de l'acabament de l'actuació fins al 30 de juny de 2019 sense possibilitat d'atorgament de pròrroga. Per la justificació de la despesa realitzada s'haurà de presentar la documentació que es determina a l'art. 20 de les bases específiques.

Ferias
Certámenes