Extracte de l`Acord del Decret de Presidència de l`Institut d`Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, número 568, de 18 de maig de 2018, pel que es convoquen les subvencions a publicacions d`interès local i comarcal de les terres de Lleida, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.): 400642.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura. Els editors professionals, sempre que la publicació en qüestió estigui clarament relacionada amb les comarques de Lleida.

Segon. Objecte

La concessió de subvencions per a originals de publicacions d'interès local i comarcal, en format llibre o suport electrònic, tant en llengua catalana, com occitana.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions publicacions d'interès local i comarcal de les terres de Lleida, publicades en el BOP número 82, de 27 d'abril de 2018, i en la web de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Quart. Règim d'atorgament

Concurrència competitiva.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L'import total de la convocatòria és de 90.000,00 euros. L'import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l'actuació. S'estableix un límit màxim per a cada ajut de 8.000 euros.

Sisè. Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Setè. Altres dades

a) Àmbit temporal. Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut subvenció s'executaran amb un termini màxim de dos anys des de la data d'atorgament de l'ajut. S'acceptaran despeses executades des de l'1 de gener de l'any natural de la convocatòria.

b) Despeses subvencionables. Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució de la publicació; i també per les generades per l'autor de l'obra, tant pel que fa a la redacció, com per la recopilació d'informació necessària per la publicació.

c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Com a màxim, només s'atorgaran dos ajuts per beneficiari. La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d'un formulari adreçat a l'Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, d'acord amb el model que es troba a l'adreça d'internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant l'aplicació informàtica.

La presentació es podrà fer per un dels dos procediments que s'indiquen a continuació:

1. Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes tenen l'obligació de presentar la documentació per mitjans telemàtics a través de la plataforma EACAT.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran d'incorporar una signatura electrònica generada a partir d'un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec.

Els documents s'incorporaran a una única tramesa, adreçada a la Diputació de Lleida - Institut d'EstudisIlerdencs, que haurà de ser signada per la persona autoritzada dins de l'ens per confirmar trameses d'EACAT.

2. Per a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida i els editors professionals, la presentació de la documentació es farà en suport paper, en el Registre d'Entrada de

Documents de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran de ser originals signats de forma manuscrita o, en cas d'haver estat signats electrònicament, incorporar un codi de verificació electrònica que permeti recuperar el document original electrònic per verificar la seva validesa.

d) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 8 de les bases específiques.

e) Instrucció de l'expedient. L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part del departament de Difusió Exterior de l'IEI. Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució. La Junta Rectora de l'IEI és l'òrgan competent per a resoldre el procediment d'atorgament de subvencions.

f) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l'article 12 de les bases específiques.

g) Reformulació de sol·licituds. Abans que l'òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que la subvenció que es pretén atorgar sigui inferior a la sol·licitada, l'entitat beneficiària, per iniciativa pròpia o a proposta de l'òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud. La reformulació tindrà com a objectiu, ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al cost de l'actuació que es preveu realitzar.

h) Caràcter de la resolució i termini de resolució i notificació. Sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

L'acord de la concessió posa fi a la via administrativa.

i) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOP) amb indicació de les dades establertes en l'art. 15 de les bases específiques.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

j) Justificació de l'execució de l'actuació: documentació i termini. Per la justificació de la despesa realitzada s'haurà de presentar la documentació que es determina a l'art. 21 de les bases i l'acreditació de l'obligació de publicitat, d'acord amb l'article 18 de les bases. S'executarà i justificarà durant el període de dos anys des de la data d'atorgament de l'ajut. S'acceptaran despeses executades des de l'1 de gener de l'any

natural de la convocatòria.

Cultura