Extracte de l'Acord del Decret de Presidència de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, número 570, de 18 de maig de 2018, pel que es convoquen les subvencions a equipaments culturals (béns mobles), anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.): 400311.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.

Segon. Objecte

La concessió de subvencions per a tota adquisició de béns mobles destinats a equipaments culturals.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions equipaments culturals (béns mobles), publicades en el BOP número 82, de 27 d'abril de 2018, i en la web de l'Institut d`Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Quart. Règim d'atorgament

Concurrència competitiva.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L'import total de la convocatòria és de 105.000,00 euros. L'import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l'actuació. S'estableix un import mínim del cost de l'actuació de 1.500 euros i un màxim de 8.000 euros (IVA exclòs). S'estableix un límit mínim de 800 euros i un màxim de 5.000 euros, de subvenció.

Sisè. Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

etè. Altres dades

a) Àmbit temporal. Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut subvenció s'executaran durant l'any natural de l'aprovació de la convocatòria.

b) Despeses subvencionables. Les despeses d'adquisició d'infraestructura complementària per a edificis destinats a usos socioculturals i elements de cultura popular catalana.

c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Només s'atorgarà un ajut per beneficiari i en la sol·licitud sols es pot fer referència a un únic equipament o bé. La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d'un formulari adreçat a l'Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, d'acord amb el model que es troba a l'adreça d'internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant l'aplicació informàtica.

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida tenen l'obligació de presentar la documentació per mitjans telemàtics a través de la plataforma EACAT.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran d'incorporar una signatura electrònica generada a partir d'un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec.

Els documents s'incorporaran a una única tramesa, adreçada a la Diputació de Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs, que haurà de ser signada per la persona autoritzada dins de l'ens per confirmar trameses d`EACAT.

d) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 8 de les Bases específiques.

e) Instrucció de l'expedient. L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part del departament de Difusió Exterior de l'IEI. Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució. La Junta Rectora de l'IEI és l'òrgan competent per a resoldre el procediment d'atorgament de subvencions.

f) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l'article 12 de les Bases específiques.

g) Reformulació de sol·licituds. Abans que l'òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que la subvenció que es pretén atorgar sigui inferior a la sol·licitada, l'entitat beneficiària, per iniciativa pròpia o a proposta de l'òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud. La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al cost de l'actuació que es preveu realitzar.

h) Caràcter de la resolució i termini de resolució i notificació. Sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

L'acord de la concessió posa fi a la via administrativa.

i) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) amb indicació de les dades establertes en l'art. 15 de les Bases específiques.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

j) Justificació de l'execució de l'actuació: documentació i termini. Per a la justificació de la despesa realitzada s'haurà de presentar la documentació que es determina a l'art. 21 de les Bases i l'acreditació de l'obligació de publicitat, d'acord amb l'article 18 de les Bases. La justificació de la realització de l'actuació es podrà formalitzar des de l'acabament de l'activitat fins al final del primer trimestre de l'any següent al de l'aprovacióde la convocatòria.

Cultura
Estudios