Extracte de l'Acord del Decret de Presidència de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, número 619, de 31 de maig de 2018, pel que es convoquen les subvencions per al catàleg de programació de l'oferta cultural, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.): 402146.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet és pot consultar en la Base de

Dades Nacional de Subvencions (

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans ). Primer. Beneficiaris

Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipalsdescentralitzades (EMD).

Segon. Objecte

La concessió de subvencions per a la programació d`activitats culturals com és ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al Catàleg de Programació de l'oferta cultural de l'IEI i que es pot consultar a la pàgina web:

http://www.fpiei.cat . Tercer. Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions pel Catàleg de programació de l'oferta cultural, publicades en el BOP número 82, de 27 d'abril de 2018, i en el web de l'Institut d'Estudis Ilerdencs( www.fpiei.cat ).

Quart. Règim d'atorgament

Simple concurrència.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L'import total de la convocatòria és de 133.000,00 euros. La quantia de la concessió és la que es detalla a continuació:

NOMBRE HABITANTS PER MUNICIPI

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ Fins a 1.000............................................................................................................................................Màxim 500

De 1.001 fins a 3.000.............................................................................................................................Màxim 750

De més de 3.000.................................................................................................................................Màxim 1.000

NOMBRE HABITANTS PER EMD

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ Fins a 50.................................................................................................................................................Màxim 100

De 51 fins a 300.....................................................................................................................................Màxim 200

De més de 301.......................................................................................................................................Màxim 300

Sisè. Termini presentació sol·licituds

D'acord amb l'article 4 de les Bases, s'utilitzarà el sistema de convocatòria oberta en dos processos de selecció:

1. Primer procés de selecció:

a) Import màxim a atorgar: 60.000 euros

b) Termini de presentació de sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) fins al 15 de juny de 2018.

c) Àmbit temporal: les actuacions executades entre l'1 d'octubre de 2017 fins al 31 de maig de 2018.

2. Segon procés de selecció:

a) Import màxim a atorgar: 73.000 euros.

b) Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 d'octubre de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

c) Àmbit temporal: les actuacions executades entre l'1 d'octubre de 2017 fins al 30 de setembre de 2018.

Setè. Altres dades

a) Despeses subvencionables. Qualsevol de les activitats o actuacions culturals incloses dins el Catàleg de l'oferta cultural de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. No es subvencionen les despeses de quilometratge i/o desplaçament.

b) Nombre de sol·licituds. Els municipis es podran presentar a diferents processos selectius fins arribar al màxim d'import de subvenció establert a l'article 6.

c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d'un formulari, adreçat a l`Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l'Institut d`Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a l'adreça d'internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant l'aplicació informàtica.

Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals descentralitzades (EMD) tenen l'obligació de presentar la documentació per mitjans telemàtics, a través de la plataforma EACAT.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran d'incorporar una signatura electrònica generada a partir d'un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec.

Els documents s'incorporaran a una única tramesa, adreçada a la Diputació de Lleida ` Institut d'Estudis Ilerdencs, que haurà de ser signada per la persona autoritzada dins de l'ens per confirmar trameses d'EACAT.

d) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 9 de les Bases específiques.

e) Instrucció de l'expedient. L`ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part del departament de Difusió Exterior de l'IEI. Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució. La Junta Rectora de l'IEI és l'òrgan competent per a resoldre el procediment d'atorgament de subvencions.

f) Caràcter de la resolució i termini de resolució i notificació. Sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

L'acord de la concessió posa fi a la via administrativa.

g) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) amb indicació de les dades establertes en l'art. 12 de les Bases específiques.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

h) Justificació de l'execució de l'actuació: documentació i termini. La justificació de la despesa es realitzarà conjuntament amb la petició de la subvenció com determina l'art. 9 de les Bases i l'acreditació de l'obligació de publicitat, d'acord amb l'article 15 de les Bases.

Cultura
Cultura e idiomas
Fiestas Populares
Transporte
Estudios