Extracte de l'Acord del Decret de Presidència de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, número 620, de 31 de maig de 2018, pel que es convoquen les subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques lleidatanes, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.): 402286.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. el text complet és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris Persones jurídiques públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques lleidatanes i que estiguin registrats al Catàleg oficial (article 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus). No poden optar a aquestes subvencions els museus de titularitat o participats per la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. En cas que un museu sigui participat només per una de les dues institucions podrà rebre la meitat del suport econòmic que resulti de la valoració del projecte presentat.

Segon. Objecte La concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques lleidatanes que figuren inscrits al Registre de Museus de Catalunya, com ara: programes i activitats de creació de públics amb finalitats turístiques, educatives, d'integració o d'altres; i programes i activitats d'altres funcions museològiques.

Tercer. Bases reguladores Bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques lleidatanes, publicades en el BOP número 82, de 27 d'abril de 2018, i en el web de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Quart. Règim d'atorgament Concurrència competitiva.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions L'import total de la convocatòria és de 160.000,00 euros. L'import de les subvencions no serà superior al 95% del cost de l'actuació i s'estableix un import màxim del cost de l'actuació de 25.000 euros.

Sisè. Termini presentació sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Setè. Altres dades a) Àmbit temporal. Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut subvenció s'executaran abans del 30 de novembre de l'any de la convocatòria. S'admetran despeses realitzades des de l'1 de gener de l'any natural de la convocatòria.

b) Despeses subvencionables. Són despeses subvencionables aquelles que responguin a l'objecte i finalitat d'aquestes Bases i s'executin en el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Cada museu pot presentar només una sol·licitud a la convocatòria.

La sol·licitud de les subvencions es farà per mitjà d'un formulari adreçat a l'Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, d'acord amb el model que es troba a l'adreça d'internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant l'aplicació informàtica.

La presentació es podrà fer per un dels dos procediments que s'indiquen a continuació:

1. Les administracions públiques i els seus ens depenents tenen l'obligació de presentar la documentació per mitjans telemàtics, a través de la plataforma EACAT.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran d'incorporar una signatura electrònica generada a partir d'un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec.

Els documents s'incorporaran a una única tramesa, adreçada a la Diputació de Lleida-Institut d'Estudis Ilerdencs, que haurà de ser signada per la persona autoritzada dins de l'ens per confirmar trameses d'EACAT.

2. Per a la resta d'entitats la presentació de la documentació es farà, en suport paper, en el Registre d'entrada de Documents de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Tots els documents que requereixin la signatura d'una autoritat hauran de ser originals signats de forma manuscrita o, en cas d'haver estat signats electrònicament, incorporar un codi de verificació electrònica que permeti recuperar el document original electrònic per verificar la seva validesa.

d) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 8 de les Bases específiques.

e) Instrucció de l'expedient. L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part del departament de Difusió Exterior de l'IEI. Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució. La Junta Rectora de l'IEI és l'òrgan competent per a resoldre el procediment d'atorgament de subvencions.

f) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l'article 12 de les Bases específiques.

g) Reformulació de sol·licituds. Abans que l'òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que la subvenció que es pretén atorgar sigui inferior a la sol·licitada, l'entitat beneficiària, per iniciativa pròpia o a proposta de l'òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud. La reformulació tindrà com a objectiu, ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al cost de l'actuació que es preveu realitzar.

h) Caràcter de la resolució i termini de resolució i notificació. Tres mesos a comptar des de la finalització de la presentació de sol·licituds.

L'acord de la concessió posa fi a la via administrativa.

i) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) amb indicació de les dades establertes en l'art.

15 de les Bases específiques.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

j) Justificació de l'execució de l'actuació: documentació i termini. Per a la justificació de la despesa realitzada s'haurà de presentar la documentació que es determina a l'art. 22 de les Bases i l'acreditació de l'obligació de publicitat, d'acord amb l'article 18 de les Bases. La subvenció concedida s'executarà i es justificarà abans del 30 de novembre de l'any de la convocatòria. S'admetran despeses realitzades des de l'1 de gener de l'any natural de la convocatòria.

Museos
Cultura
Educación
Estudios