Extracte de l'acord de JGL de 22.05.2018 pel qual s'aproven les bases i la convocatòria per l'atorgament de subvencions municipals per a l'activitat ordinària i extraordinària de les entitats EDUCATIVES de la ciutat de Cervera, anualitat 2018. - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.):401789

De conformitat amb les Bases de subvencions aprovades per la Junta de Govern Local el dia 22 de maig de 2018, referent l'atorgament de subvencions municipals per a l'activitat ordinària i extraordinària de les entitats de la ciutat de Cervera ­ anualitat 2018.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Aprovació de la convocatòria i les bases de la subvenció, per l'atorgament de subvencions municipals per a l'activitat ordinària i extraordinària de les entitats educatives de la ciutat de Cervera ­ anualitat 2018.

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar subvencions:

a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre inscrites al Registre Municipal d'Entitats de la Paeria de Cervera.

b) Excepcionalment entitats i associacions sense finalitat de lucre domiciliades al municipi o fora del mateix que realitzin activitats esporàdiques a Cervera i els seus pobles agregats, sempre i quan reuneixin i compleixin la resta de condicions fixades en el present reglament. (Sobre aquest caràcter extraordinari s'haurà de pronunciar el regidor de l'àrea corresponent i la Junta de Govern Local.)

Segon. Objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de Paeria de Cervera; a fi de regular la distribució de fons destinats a fomentar les activitats educatives de la ciutat tendint a definir uns objectius i garantir als ciutadans i a les entitats, en igualtat de condicions, l'accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementin o supleixin les prestacions atribuïdes a la competència local.

Tercer. Bases reguladores

El text íntegre de les bases aprovades es pot consultar a la web municipal www.cerverapaeria.cat

Quart. Quantia

L'import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 4.000,00 euros corresponents a la partidapressupostària de l'exercici 2018, 326.489.08 Subvenció AMPES (Regidoria d'Educació).

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds ordinàries 2 de juliol de 2018 i per les extraordinàries el 16 de novembre de 2018.

Educación