Extracte de l'Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, 36/2017 de 27 de novembre de 2017, pel que es convoca la concessió de subvencions als Consells Comarcals i a l'Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d'urgència social, anualitat 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.): 374425.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els consells comarcals de la demarcació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida.

Segon. Objecte

Regular la concessió d'ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als consells comarcals de la demarcació de Lleida i a l'Ajuntament de Lleida, per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i/o prestació d'urgència social.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques per al Programa d'ajuts als consells comarcals i a l'Ajuntament de Lleida, aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida, de 23 de juny de 2017, i publicades al BOP número 133, d'11 de juliol de 2017, i a la seu electrònica del web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat).

Quart. Quantia

La dotació econòmica de la convocatòria és de 400.000,00 euros i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2017 049 311 4620004 Conveni benestar social: Ajuts a EELL per serveis socials.

Cinquè. Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de dades nacional de subvencions (BDNS).

Sisè. Possibilitat de reformulació de sol·licituds

Abans de formular la proposta de l'acord d'atorgament i sempre que la subvenció que es prevegi atorgar sigui inferior a la demanada, l'entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a proposta del servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.

La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al pressupost de l'actuació que es preveu realitzar.

Setè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució

L'ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part de la Unitat de Salut Pública de l'Àrea d'Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació. Les propostes de subvenció seran sotmeses a la consideració de la Comissió informativa de Salut Pública. Finalitzada la instrucció la Junta de Govern resoldrà la convocatòria mitjançant resolució motivada.

Vuitè. Altres dades

a) Despeses subvencionables. Es consideraran despeses subvencionables les que es determinen en l'larticle 2 de les Bases específiques.

b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s'hauran de complimentar de manera obligatòria per via telemàtica mitjançant l'aplicació corresponent que es troba en el web corporativa de la Diputació de Lleida (https://www.diputaciolleida.cat/).

c) Documentació i informació que haurà d'incloure la petició. Es determinen en l'article 8 de les Bases específiques.

d) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen a l'article 11 de les Bases específiques.

e) Termini de resolució i notificació. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment d'atorgament serà de sis mesos, a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

f) Termini d'execució i justificació de les actuacions subvencionables. Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut subvenció s'executaran durant l'any natural de l'aprovació de la convocatòria. No hi ha possibilitat d'atorgament de pròrrogues.

g) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOP). Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de dades nacional de subvencions, com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

h) Obligació de publicitat. En totes les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat i difusió de la col·laboració de la Diputació de Lleida i/o organismes autònoms en els termes que estableix la Guia de Comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida i el Manual del Programa d'identificació visual de la Diputació de Lleida amb les corresponents Normes d'aplicació, publicats a l'adreça de la nostra pàgina web (http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/identitat-visual/).

i) Règim de recursos. L'acord de resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa.

Lleida, 30 de novembre de 2017

El president, Joan Reñé i Huguet

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud
Bienestar social
Emergencia social