Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 27 d'abril de 2018, per la qual es convoquen les subvencions per a la promoció del municipi de la Seu d'Urgell, per a l'any 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.): 398243

BDNS SE-BSU 2017/002

De conformitat amb el previst en els articles 17.3b i 28.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Persona física o jurídica que sigui titular d'una activitat comercial ubicada a la Seu d'Urgell l'any anterior a la convocatòria.

Segon. Objecte

L'objecte consisteix en fomentar l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell, destinant recursos per a fomentar l'activitat econòmica del municipi, principalment el sector comercial i de serveis, donant prioritat a aquells emprenedors que siguin joves menors de 35 anys i majors de 55 anys.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regula per les bases reguladores de les subvencions de promoció al municipi expedient SE-BSU 2016/001, las quals es poden consultar en la web www.laseu.cat.

Quart. Quantitat

El import total per al 2018 és de 30.600 euros. L' import màxim al qual pot optar un sol·licitant es de 4.000 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El període de presentació de la sol·licituds serà del 9 de maig al 9 de juny de 2018.

Sisè. Altres dades

La sol·licitud es formalitzarà amb els models annexos establerts en la convocatòria.

Actividades comerciales
Comercio y marketing
Iniciativa emprendedora
Juventud