Extracte de modificació de convocatòria publicada el 09/02/17 relativa a les subvencions per fomentar el circuit de comerç social. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI de modificació de la convocatòria publicada en data 9 de febrer de 2017 relativa a les subvencions per fomentar el circuit de comerç social

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris les persones físiques o jurídiques que s'adhereixin com a usuaris del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma).

Segon. Finalitat: contribuir a fomentar la creació de la xarxa d'usuaris que garanteixi la viabilitat inicial i futura del CCS Santa Coloma, complementàriamen a finalitats específiques com el foment i dinamització del comerç local, el suport a la innovació empresarial i, amb un èmfasi particular, la promoció de l'economia social i solidària.

Tercer. Bases reguladores:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/022016020369.pdf&1 https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=14661&mode=a&lang=c a

Quart. Import:

Línia 1.- Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades al CCS Santa Coloma per import de 30.000 EUR.. L'import inicial de la subvenció era de 15.000 EUR que se han ampliat per un import de 15.000 EUR mes, ja que en el primer termini de la subvenció de la línia 1 no s'ha presentat cap sol·licitud.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds des del dia següent al de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el dia 30 de setembre de 2017.

Santa Coloma de Gramenet, 3 d'abril de 2017 El regidor ponent de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme, Pedro Luís Cano Moreno

ANUNCIO de modificación de la convocatoria publicada en fecha 9 de febrero de 2017 relativa a las subvenciones para fomentar el circuito de comercio social

De Conformidad con lo previsto en los Artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiarios las personas físicas o jurídicas que se adhieren como usuarios del Circuito de Comercio Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma).

Segundo. Finalidad: contribuir a fomentar la creación de la red de usuarios que garantice la viabilidad inicial y futura del CCS Santa Coloma, complementariamente a finalidades especificas como el fomento y dinamización del comercio local, el soporte a la innovación empresarial, y, con un énfasis particular, la promoción de la economía social y solidaria.

Tercero. Bases reguladoras:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/022016020369.pdf&1 https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=14661&mode=a&lang=ca

Cuarto: Importe:

Línea 1.- Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrencia vinculadas al CCS Santa Coloma, por importe de 30.000 EUR. El importe inicial de la subvención era de 15.000 EUR que se han ampliado

por un importe 15.000 EUR más, ya que en el primer plazo de la subvención de la Línea 1 no se ha presentado ninguna solicitud.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes desde el día siguiente al de la fecha de la publicación en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona hasta el 30 de septiembre de 2017.

Santa Coloma de Gramenet, 3 de abril de 2017 El concejal ponente de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme, Pedro Luís Cano Moreno

Comercio
Dinamización comercial
Turismo
Turismo y agencias de viajes
Innovación empresarial
Comercio minorista
Actividades comerciales