Habitatge Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials - Boletín Oficial de Girona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: Diputació Provincial de Girona

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: Diputació Provincial de Girona

Codi Òrgan: L02000017

Id Anunci: 30928

Codi convocatòria: 399656

Des convocatòria: Convocatòria de subvencions d'inversions en habitatge

Extracte de la resolució de 16 de maig de 2018 aprovada per Decret del President de la Diputació de Girona, per la qual es convoquen les subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques públiques.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.

Segon. Objecte i finalitat

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades a l'atorgament d'ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d'habitatge.

Tercer. Bases reguladores

BOP-2018_0_98_4485 Ple de la Diputació en la sessió de 17 d'abril de 2018 i publicades al BOP núm. 82, de 27 d'abril de 2018.

Quart. Quantia:

L'import total de la convocatòria és de 300.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Del 21 de maig de 2018 fins el 6 de juliol de 2018.

Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona

http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habitatge_2018

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d'abril de 2019.

Girona, 18 de maig de 2018

El president de la Diputació de Girona

Vivienda
Actividades de servicios sociales