I CONCURS LITERARI DIA PER A LA SORTIDA DE L'ARMARI - Boletín Oficial de Castellón de 08-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

I Concurs literari dia per a la sortida de l'armari

BASES DEL I CONCURS DE RELAT LITERARI '11 D'OCTUBRE, DIA PER A LA SORTIDA DE L'ARMARI'

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real, amb l'objectiu de fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI, portarà a terme diverses activitats, entre les quals es troba la convocatòria del primer concurs literari de relat LGTBI. L'11 d'octubre s'ha constituït com a dia per a conscienciar sobre la importància d'eixir de l'armari i per a discutir temàtiques relacionades amb l'homosexualitat, bisexualitat, el lesbianisme i la identitat de gènere i sexual.

Amb aquest concurs literari no es vol deixar de banda la qüestió de la promoció de la cultura i el fet de fomentar la visibilització del col·lectiu LGTBI amb l'objectiu de remoure els obstacles que impedeixen la normal integració de totes les persones en la nostra societat.

Una vegada aprovades les bases, es publicaran en el BOP, s'anunciaran en tots els mitjans en què es considere oportú i s´exposaran en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament durant un termini de quinze dies hàbils a fi que les persones interessades puguen presentar els suggeriments que consideren oportuns. Transcorregut el període d´exposició, s'entendran aprovades definitivament.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Seleccionar i regular el procediment de concessió, en la seua primera edició, del millor relat sobre temàtica LGTBI que organitza la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real per al pròxim mes d'octubre de 2016.

2. PARTICIPANTS 2.1. Pot participar-hi de manera individual qualsevol persona major d'edat, de qualsevol nacionalitat i lloc de residència. 2.2. Pot participar-hi també de manera individual qualsevol persona menor d'edat amb l'autorització signada pel pare, la mare o el tutor/a, que s'adjuntarà al relat. El document d'autorització que cal omplir està disponible en l'annex I d'aquest document.

2.3. No poden participar en el concurs les persones que, tot i complir els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de beneficiàries o beneficiaris que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.4. A fi d'acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria han de presentar la documentació reque- rida i la declaració responsable que apareix en l'annex II.

3. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA La quantia total màxima adscrita als premis convocats és de 350 euros. Aquesta quantia s'aplicarà amb càrrec a l'aplicació pressu- postària 2311148100 de premis.

4. PREMIS 4.1. Es lliuraran primer i segon premi amb imports de 200 i 150 euros respectivament, a més d'un diploma a cadascuna de les dues persones guanyadores dels premis, als quals poden optar tots els relats presentats, tant en valencià com en castellà.

5. CONDICIONS TÈCNIQUES I PRESENTACIÓ DE LES OBRES 5.1. Cada participant pot presentar un màxim d'un relat. 5.2. Les obres han de ser propietat de qui les presenta, originals i inèdites en tota la seua extensió, i no s'acceptaran obres que hagen sigut presentades a cap altre concurs pendent de resolució o premiades amb anterioritat. Les obres tampoc poden estar compromeses amb cap editorial. La persona participant manifesta i garanteix a la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real que serà l'única titu- lar de tots els drets d'autoria sobre el relat que presenta al concurs i es responsabilitza totalment del fet que no hi ha drets de terceres persones en les obres presentades.

5.3. La temàtica dels relats és lliure, sempre que siga representatiu i estiga relacionat amb la data que es commemora, al voltant del col·lectiu LGTBI. Es valorarà la creativitat, l'originalitat, la qualitat literària, l'expressivitat i la coherència narrativa dels relats. Es valora- ran especialment els relats que defensen els valors no discriminatoris ni homòfobs, i el tractament amb els estereotips sexuals i de gènere.

5.4. Les obres s'han de presentar per triplicat i mecanografiades, amb lletra Times New Roman o Arial de mida 12 i amb interlineat doble, impreses en paper DIN A4 per una sola cara, amb una extensió mínima de tres pàgines i màxima de set pàgines, i poden estar escrites, indistintament, en valencià o en castellà.

5.5. En queden exclosos els treballs l'autoria, el contingut o la presentació dels quals no s'ajuste als requisits previstos en aquestes bases.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ 6.1. El termini de presentació de les obres començarà el 15 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre de 2016, es comptarà com a data de presentació, en cas de trametre el treball per correu ordinari, la data del mata-segells de correu.

6.2. Les obres s'han de presentar sense signar i sense cap data que puga indicar l'autoria; aniran dirigides a l'Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Igualtat, en un sobre tancat dins del qual aniran les tres còpies del treball i un altre sobre tancat en el qual es posarà una plica en la qual constaran el lema o títol del treball, nom i cognoms de l'autor o autora, així com el telèfon, l'adreça electrònica, fitxa d'inscripció, amb les dades i l'acceptació de les bases, degudament emplenada i que es troba en l'annex II d'aquest document, i en un últim document una fotocòpia del DNI.

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 7.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal estudiarà les sol·licituds presentades als efectes acreditatius del compliment o incompliment de les condicions exigides per les bases, per a la redacció posterior de la proposta de concessió o atorga- ment, la qual, amb l'informe previ del departament de la Intervenció Municipal, se sotmetrà a l'adopció de resolució de l'Alcaldia Presi- dència.

7.2. La competència per al nomenament del Jurat serà de l'alcalde. Aquest estarà presidit per la regidora delegada d'Igualtat i estarà integrat per almenys tres vocals (persones relacionades amb el món cultural, preferentment, escriptors, crítics literaris, etc., persones expertes en l'àmbit del col·lectiu LGTBI) que designarà la regidora esmentada i nomenarà l'alcalde; actuarà com a secretària la tècnica de la Regidoria d'Igualtat. Es nomenarà una persona suplent per a cada membre del Tribunal.

7.3. El Jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el transcurs de les deliberacions, i el seu acord, que s'adoptarà per majoria simple, és inapel·lable.

7.4. El Jurat pot proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat. No pot recaure en la mateixa persona més d'un premi.

7.5. L'acta ha de reflectir la decisió del Jurat respecte als premis i les mencions especials que s'atorguen a les obres presentades, i la motivació, si escau, quan es propose deixar desert algun dels premis.

7.6. La resolució de la convocatòria s'ha de fer pública per les diferents vies de difusió que utilitza l'Ajuntament de Vila-real. La Regi- doria d'Igualtat s'encarrega d'informar-ne individualment les persones premiades.

7.7 Una vegada finalitzat l'estudi de les obres presentades, el Jurat formularà proposta d'adjudicació definitiva dels premis que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el web de l'Ajuntament de Vila-real.

D'acord amb l'article 114.1 de la Llei 30/1992, la proposta podrà ser recorreguda en alçada durant el termini d'un mes davant de l'òrgan superior jeràrquic: l'alcalde.

La resolució, a més de contenir la persona sol·licitant o relació de sol·licitants a qui es concedeix el premi, farà constar, si escau i de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.

8. DRETS SOBRE LES OBRES 8.1. La propietat dels treballs premiats quedarà en mans de l'Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Igualtat, que es reserva el dret de conservar-los, divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, sense que, per això, les persones autores a les quals es reconeix la propietat intel·lectual de les seues obres en meriten cap dret.

8.2. La participació en la convocatòria implica la cessió esmentada, sense necessitat d'autorització posterior.

8.3. No es tornaran als autors les obres premiades. 9. PUBLICACIÓ DELS TREBALLS PRESENTATS 9.1. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real no utilitzarà els relats presentats a concurs amb fins comercials, ni els distri- buirà a tercers sense el consentiment de l'autoria.

9.2. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real es reserva el dret de publicar o reproduir els relats presentats a concurs, sense limitació de temps ni de lloc i exclusivament a través dels seus propis mitjans (web, xarxes socials…), i citarà en tot cas el nom de l'autor o autora.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 10.1. La participació en aquest concurs suposa la conformitat i acceptació de les bases del concurs, el compromís del seu compli- ment i la cessió de la titularitat i dels drets d'explotació de les obres premiades, en exclusiva, a l'Ajuntament de Vila-real.

11. RECURSOS 11.1. Contra la resolució que aprove definitivament les bases es podrà interposar, en el termini d'un mes, recurs potestatiu de reposi- ció davant del mateix òrgan que el va dictar, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, amb l'advertiment que aquest últim no es podrà interposar fins a la resolució expressa o la desestimació presumpta del de reposició. Tot això sense perjudici de la imposició de qualsevol altre recurs que es considere procedent, en virtut dels articles 58.2, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1993, de 13 de gener, i per l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Signat: Anna Vicens Vicent, Regidora delegada d'Igualtat.

ANNEX I

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS D'EDAT (ompliu amb lletres majúscules)

Amb aquesta autorització, jo ……………………………………............................................................................................................., amb DNI, NIE, passaport …………………….........………………............................................................................................................., certifique que sóc (marqueu amb una X)

__ pare, __ mare, ___tutor, ___tutora del/la menor ……………….........………………............................................................................................................................ ..........................., amb DNI, NIE, passaport …………………….........………………................................................................................................... .........., i com a tal done el meu consentiment a la seua participació en el primer concurs de relat literari

CONCURS LITERARI '11 D'OCTUBRE, DIA PER A LA SORTIDA DE L'ARMARI'. He llegit i accepte les bases del concurs. ......………………....................................., ……….............. d …….....................…......................... de 20………........ Signatura

(Aquesta autorització ha d'anar acompanyada d'una fotocòpia del DNI o documentació equivalent de la persona que autoritza.)

ANNEX II

FITXA D'INSCRIPCIÓ I DECLARACIÓ D'AUTORIA PER AL I CONCURS DE RELAT LITERARI 'CONCURS LITERARI 11 D'OCTUBRE, DIA PER A LA SORTIDA DE L'ARMARI'

(una fitxa per cada obra presentada)

Sr./Sra. ….............…………...............................………………............................................................................................................................. ........ nascut/da el …….........……...............................…, amb DNI/NIE/passaport …………...............................................................…, resident a la localitat de …………...............................…, CP……….........…, província de …………...............................…, amb adreça postal …………...... ........................................................................................................................................................................…, amb número de telèfon …………. ...........................… i adreça electrònica …………...............................................................…

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:

Primer. Que desitge participar en el primer concurs de relat literari 'CONCURS LITERARI 11 D'OCTUBRE, DIA PER A LA SORTIDA DE L'ARMARI', organitzat per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real, amb un treball escrit en ….........................................… (llen- gua) amb una extensió de .............… pàgines i titulat ……................................................……...............................................................…

Segon. Que garantisc complir tots els requisits indicats en aquestes bases. Tercer. Que si el treball resulta premiat, en cedisc a l'Ajuntament de Vila-real els drets de publicació, edició i difusió. Quart. Que amb aquest document accepte la totalitat de les bases del concurs. Declare responsablement no incórrer en cap causa de prohibició de les establides en l'article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per a obtenir la condició de persona beneficiària del premi, així com la resta de la legislació aplicable.

............................................................., ........................... d ..................................……....................................... de 20.............. Signatura

Cultura
Literatura
Cultura e idiomas