Informació pública Bases específiques ajuts als Museus de la Xarxa Territorial de les Terrres de Lleida i l'Aran - Boletín Oficial de Lleida de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/04/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 2/2015, de 26 de març, va aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts als museus de les comarques de Lleida per al foment de projectes culturals.

D'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini, i en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació, l'acord d'aprovació de les bases esdevindrà definitiu de forma automàtica.

Les bases específiques es poden examinar en la Secció d'Administració de l'IEI en dies feiners i horari d'oficina. Es podran consultar igualment a la pàgina web de l'Institut

www.fpiei.cat . El text íntegre de les bases i la convocatòria dels ajuts per a 2015 es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província després de l'aprovació definitiva de les bases específiques.

Les bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de 6 d'octubre de 2005.

Lleida, 26 de març de 2015

En dono fe

El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

El president, Joan Reñé Huguet

------

Museos
Cultura